เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

แบบใบยืมครุภัณฑ์
แบบใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยวม
แบบใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม
แบบใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
แบบใบแจ้่งขุดดินหรือถมดิน
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินยังชีพผู้พิการ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินยังชีพผู้สูงอายุ
แบบขอรับบริการ รถกู้ชีพ เทศบาลตำบลแม่ยวม (รถ EMS)
แบบขอรับการอนุเคราะห์น้ำอุปโภค บริโภค
แบบการร้องทุกข์
แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง