:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชุลีกร คำไพรสนธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวธัญชุลี เข็มเพ็ชร
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวกัญริกา จุมปารี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววรารัตน์ สุดใจ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริลาวัลย์ แสงทอง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปทิตตา วงค์วรชน
จ้างเหมาบริการ
นายฉัตรมงคล ปาละ
จ้างเหมาบริการ
เรืองศักดิ์ ไตรสุวรรณคีรี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเจนจิรา วิจิตร
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพนธ์ แก้วสาคำ
พนักงานขับรถปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
นายชลภัทร ดาวเด่น
พนักงานขับรถปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน