:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
สำนักปลัด
นางนภัสวรรณ ยาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบังอร ศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางลีฬฆวรรณ ทินแย่ง
นักพฒนาชุมชน
นางอัจฉรา ตุ้ยสาร
นักทรัพยากรบุคคล
นางธัญธากานจน์ พรมเสน
นักจัดการงานทั่วไป
นายสถาพร อินทสิทธิ์
นิติกร
นายภาณุวัฒน์ กันธิยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายดนัย อุนจะนำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวระพีพรรณ ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกานต์พิชชา ตาเป็ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภัทรกร วงศ์สุริยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอิทธิพล อินแถลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายไพบูลย์ แสงทอง
พนักงานขับรถ
นางขันแก้ว จันทร์ตา
แม่บ้าน
นายทวี คงอาภาพร
คนสวน
นางสาวภัทรา นรินคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวสรารัตน์ พิมพกรรณ์
จ้างเหมาบริการ
นายพันธ์พิพัฒน์ เกิดผล
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชรินทร์ แปงชัย
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพิจิตรา มะโน
จ้างเหมาบริการ
นายศุภกฤษ อัทธุโน
จ้างเหมาบริการ
นายปิ่นทอง ทนานนท์
จ้างเหมาบริการ
นายสุทัศน์ มูลฟอง
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษดา ลือชัยลาม
จ้างเหมาบริการ