:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
สำนักปลัด
นางนภัสวรรณ คงอุป
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบังอร ศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางลีฬฆวรรณ ทินแย่ง
นักพฒนาชุมชน
นางอัจฉรา ตุ้ยสาร
นักทรัพยากรบุคคล
นางธัญธากานจน์ พรมเสน
นักจัดการงานทั่วไป
นายสถาพร อินทสิทธิ์
นิติกร
นายปณัย เมฆใส
นักประชาสัมพันธ์
นายอาณัติ ต๊ะตุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภานุวัฒน์ กันธิยะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนัย อุนจะนำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวระพีพรรณ ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกานต์พิชชา ตาเป็ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภัทรกร วงศ์สุริยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอิทธิพล อินแถลง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายเกิดผล ทานา
พนักงานขับรถ
นางขันแก้ว จันทร์ตา
แม่บ้าน
นายฉัตรชัย ทาทะลักษณ์
คนสวน
นางสาวภัทรา นรินคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวสรารัตน์ พิมพกรรณ์
จ้างเหมาบริการ
นายพันธ์พิพัฒน์ เกิดผล
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชรินทร์ แปงชัย
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพิจิตรา มะโน
จ้างเหมาบริการ