:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
081-0202415
นายสุชาติ สิงขรบรรจง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
081-9925434
นางสาวบังอร ศิริ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 1
065-8819626
นายชูเกียรติ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 1
087-6585839
นายบรรพต สุโขดม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 1
080-0743032
นายบุญฤทธิ์ ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 1
086-9236574
นายอาคม คุณคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 1
084-9103786
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 2
082-1875828
นายอดุล ปองผาติพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 2
097-9240223
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 2
087-1760180
นายนิติกร จำรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 2
081-9504495
นายยุทธนา ดาวเด่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต 2
081-0236359