:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองช่าง
นายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนบัตร ปวงคำคง
นายช่างโยธา
นางกัญธิญา มะขาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอนุชิต กาวรรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายจักรี บุญเจิง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววิภาสิณี อินต๊ะวิภาค
จ้างเหมาบริการ
นายจักพันธ์ ขันทะพงษ์
จ้างเหมาบริการ