:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองการศึกษา
นายสมเกียรติ มะขาม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพิชญากร คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิศัลย์ศญา จันทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรภัทร แก้วมา
จ้างเหมาบริการ
นายโรจนศักดิ์ จันตา
จ้างเหมาบริการ