เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี พ.ศ. ๒๕๖๔ : ภาพกิจกรรม


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในการลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสน : ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ประจำปี ๒๕๖๔ : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔


ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม วันแรก : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน "หลักสูตรการอบรมทำมุ้งคอนโดตากอาหาร การถนอมอาหาร การทำหมูแดดเดียวและกา : ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมและหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไข : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม : ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนแม่ยวมปัจฉิมวัยศึกษา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๓ : ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุจอมกิตติ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านห้วยโผ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำยลแม่ยวม เปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนแม่ยวมปัจฉิมวัยศึกษา : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปิดเวทีชุมชนเพื่อร่วมตัดสินใจ และการลงนามข้อตกลงเบื้องต้น งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม บ้านห้วยทราย : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ จัดการระบบบริหา : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางปฎิบัติสำหรับร้านอาหาร ร้านค้าชำ และร้านเสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) : ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่มอบกระเบื้องลอนคู่ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย : ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุม แผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรายงานสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัด "งานสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" ประจำปี ๒๕๖๓ : ๘ มีนาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับเข้าตรวจงานโครงการก่อสร้างบันไดนาคและปรับปรุงทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิตติ บ้านจอมกิตติหมู่ที่ 13 : ๔ มีนาคม ๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม และผู้แทนชุมชนตำบลแม่ยวม เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนแม่ยวมปัจฉิมวัยศึกษา คาบเรียนที่ ๓ : ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับหน่วยงานราชการ, เอกชน, ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เปิดศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม : ๗ มกราคม ๒๕๖๓


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม มอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนตำบลแม่ยวมและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม บุคคลต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา รุ่นที่ ๓ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โรงเรียนแม่ยวมปัจฉิมวัยศึกษา รุ่นที่ ๒ : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ : ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างบันไดนาค ตามโครงการก่อสร้างบันไดนาคและปรับปรุงทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิตติ : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนน้ำแม่กองคา ณ บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ ๗ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๒ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรกอง ประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น "วาระสร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร" : ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานทำบุญถวายสลากภัต ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ : ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวันเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ : ภาพกิจกรรม


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียงประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนประเพณีออกหว่า : ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรกอง ประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้านสายใต้ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรกอง ประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้านสายเหนือ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ยวมปัจฉิมวัยศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยวม รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดห้วยโผ : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลแม่ยวม เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม : ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดห้วยบง : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดห้วยทรายใต้ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีกว่างชน ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดบ้านคะปวง : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดบ้านน้ำดิบ : ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดทุ่งแพม : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีการปัจฉิมนิเทศโครงการ หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ สุสานบ้านน้ำดิบ : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผ้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมชี้แจง ก่อน-ระหว่าง-เสร็จการก่อสร้างงานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ ๑) : ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์ กข ๕๓ (พันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน) ณ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดบ้านห้วยทราย : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดบ้านห้วยสิงห์ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดบ้านแพะคะปวง : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม, ประธานสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัต(ตานแตน) ณ วัดมหาโชค(วัดห้วยวอก) : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนางานธุรการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๗ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) : ๖ กันยายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๕ กันยายน ๒๕๖๑


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการ "๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรม "ของกิ๋นบ้านเฮา" จัดโดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย ร้านชำในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมอบรมการสุขาภิบาลอาหาร แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบแม่ยวม เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ประเด็นเด็กปฐมวัย บ้านห้วยสิงห์ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสตรีแม่สะเรียงเทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เปิดการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลแม่ยวม : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายคำ เงินแก๊ง ณ สุสานบ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุม อสม. การจัดการสุขภาพภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว สสส. : ๒ สิหาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยดินทรุดและรอยแยกในพื้นที่บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยวม : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง : ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง : ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยดินทรุดและรอยแยกในพื้นที่บ้านห้วยโผ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยวม : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสักใหญ่ พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสาละวินที่ สว.๓ หมู่บ้านห้วยบง : ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (พมส.) ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเปิดกิจกรรมเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสาร่วมใจ สร้างความชุ่มชื่นผืนป่าป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร : ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การฝึกอาชีพ สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์ : ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมอาสากู้ชีพ กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ รพสต. น้ำดิบ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมอาสากู้ชีพ กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ รพสต. ห้วยสิงห์ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรมโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ขั้นตอนที่ ๘ และขั้นตอนที่ ๙ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม รับมอบเกียรติบัตรการให้ความร่วมมือในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย ปี ๒๕๖๐ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการ การจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรม "ผักปลอดภัย สมุนไพรใกล้ตัว" และกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการ การจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรม "ผักปลอดภัย สมุนไพรใกล้ตัว" และกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ กศน. แม่สะเรียง จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy : ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการเ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมพบปะพูดคุยในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการสุขภาวะอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย งวดที่ ๑ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางให้ถูกหลักวิชาการ ณ รพสต.ห้วยสิงห์ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางให้ถูกหลักวิชาการ : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำกิจกรรม วันวิสาขบูชา เดินขึ้นดอย สัปดาห์แห่งพุทธศาสนา ณ พระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม : ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ในโครงการจัดสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุจอมกิตติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ หมู่ ๑๓ ตำบลแม่ยวม : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ในโครงการจัดสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัยบ้านห้วยสิงห์ : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ในโครงการจัดสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัยบ้านห้วยทราย : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑


ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๘" : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน "การเพาะเห็ดนางฟ้า" : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมสื่อสัญจร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำแม่ยวม ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งแล้ง แผนกธรรม-บาลี และสามัญศึกษา สาขาโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนายประสาตร์ โกมุข จากเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มโค่นทับหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหาย และติดตามการช่วยเหลือในครั้งนี้ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและดูงาน : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริก : ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ถั่วเหลือง) : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และจัดทำรายงานความก้าวหน้าสำหรับศูนย์เรียนรู้ด้านพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย : ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ อาวุโส และปลัดเทศบาลฯ : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายบละแค รักถิ่นทอง และครอบครัว : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะเพื่อประชาชน และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมแห่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอแม่สะเรียง (แห่พระเพชร) ประจำปี 2561 : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) : ๕ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ๔ เมษายน ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรม "สานฝันหนูสู่ก้าวใหม่" (ปัจฉิมนิเทศ) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ บูรณาการร่วมกับ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบใบประกาศ อสม. ดีเด่นระดับตำบล และเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบจัดการสุขภาพโดยชุมชน : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561) ณ สวนป่าดอยบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมแกนนำในการจัดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ประเด็น เด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑ : ๘ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ "ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน" : ๑ มีนาคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม จัดงานสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ กศน.ตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" : ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน" ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดมหาโชค(วัดห้วยวอก) : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยสำนักงานสภาเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุน สปสช. ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการลานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวม "งานสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน" : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข" ปี 2561 : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม ประจำปี ๒๕๖๑ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับ บริษัท คิงส์วิช ที่มาสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษผักให้กับเด็กนักเรียนและผู้สนใจ : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน (ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าอบรมความรู้การจัดการขยะ และศึกษาดูงานการบริหารการจัดการขยะ ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง จัดอบรมโครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครือข่าย จัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ปี ๒๕๖๑ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับหน่วยงานราชการ, เอกชน, ผู้นำชุมชน และประชาชน ต.แม่ยวม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 : 13 มกราคม 2561


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 : 4 มกราคม 2561


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61) : 28 ธันวาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดอบรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 : 27 ธันวาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ประเภทประชาชนทั่วไป) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 : 22 ธันวาคม 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 : 7 ธันวาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : 5 ธันวาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2560 : 16 พฤศจิกายน 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 : 13 พฤศจิกายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาบพิตร : 26 ตุลาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 : 23 ตุลาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2560 : 17 ตุลาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ตำนานศาสน์ ศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมออกพรรษา ประจำปี 2560 : 3-4 ตุลาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้นำดอกไม้จันทน์ไปส่งมอบในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน : 26 กันยายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และร่วมปลูกต้นพยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” : 5 กันยายน 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 : 1 กันยายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด : 24-27 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้รถใช้ถนน และโครงการ พัฒนาทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 : 19 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาฝีมือ "การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย" ประจำปี 2560 : 18 สิงหาคม 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 : 15 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 : 12 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน "จัดโครงการทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา : 8 สิงหาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดโครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 : 4 สิงหาคม 2560


อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการ "จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ" กิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง : 31 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณผู้ใจบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมญาติ ที่ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำโค-กระบือไปเลี้ยง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยว : 30 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา : 28 กรกฎาคม 2560


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมบรรยาย ประเด็น ตลาดสีเขียว ในเวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการตนเองและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครื : 26 กรกฏาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมวางแผนการจัดงานปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ และ การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ : 25 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 : 24 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิกภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน : 22 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการขับเคลื่ยนสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ปี 2560 : 21 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล : 21 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 : 19 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี" : 19 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : 18 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้นำรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ณ วัดผาผ่า : 16 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 : 14 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดถ้ำพระ ประจำปี 2560 : 13 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมพร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 : 12 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 : 11 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 : 11 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 : 6 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมวมประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรรวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครื่อข่ายจัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ณ อบต.ร่องเคาะ : 4-7 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 : 5 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดเวทีร่างแผนงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 : 4 กรกฎาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : 27 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2560 : 27 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเดินขบวนงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก, รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และรวมพล to be number one ประจำปี 2560 : 26 มิถุนายน 2560


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม : 23 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เรียง จัดโครงการอบรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม : 23 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานเกษตรปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา : 19 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 19 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2560 : 8 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำลแม่ยวมร่วมกับประมงอำเภอแม่สะเรียงมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประมงให้กับเกษตรกรตำบลแม่ยวม : 7 มิถุนายน 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 : 7 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์และขอร่วมสร้างความสามัคคีปรองดอง : 6 มิถุนายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 : 31 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวมและโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ : 25 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 : 22 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 : 16 พฤษภาคม 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 : 15 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 : 11 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 : 10 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยโผในการดับไฟป่า ณ วัดสุวรรณโคมคำ : 7 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : 4 พฤษภาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 : 24 เมษายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 : 21 เมษายน 2560


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 : 15 เมษายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 : 13 เมษายน 2560


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ปี 2560 : 6 เมษายน 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2560 : 5 เมษายน 2560


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 : 22 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 : 17 มีนาคม 2560


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรม เข้าค่าย English camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ปี2560 : 15-16 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 3 อำเภอสายใต้ ประจำปี 2560 : 10 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ" เพื่อชุมชน ปี 2560 : 7 มีนาคม 2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 : 6 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "วันธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย" ประจำปี 2560 : 1 มีนาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬาสำหรับเด็กและยุวชน ปี 2560 : 25 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ : 24 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 : 15 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านงานจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง ปี 2560 : 8 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 : 7 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน ครั้งที่ 1/2560 : 6 กุมภาพันธ์ 2560


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมประชุมหารือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา : 4 กุมภาพันธ์ 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมขอขอบคุณคณะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม : 17 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมวางแผนการดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำลำธารภายใต้โครงการชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 2560 : 17 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 : 14 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน ปี 2560 : 7 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ : 4-6 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560 : 6 มกราคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 30 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมกับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : 30 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 : 29 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "โครงการปล่อยนกยูงไทย คืนสู่ผืนป่าสาละวิน" : 26 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 22 ธันวาคม 2559


ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่าย "แม่ยวมเกมส์" ประจำปี 2559 : 21 ธันวาคม 2559


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีการศึกษา 2559 : 16 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 : 10 - 12 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559 : 8 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมนมัสการ พระครูสุนทร ญาณรังษี เจ้าคณะ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำผ้าห่มมามอบให้แก่ประชาชนบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 : 8 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 : 7 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : 5 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ปี 2559 : 4 ธันวาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2560 : 28 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : 24 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านท่าตาฝั่ง : 23 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” : 22 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2559 : 14 พฤศจิกายน 2559


ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอแม่สะเรียงคนใหม่ : 11 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 : 11 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ : 9 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ : 8 - 10 พฤศจิกายน 2559


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง : 7 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 : 3 - 4 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559 : 2 พฤศจิกายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ทำบุญเปิดศูนย์กู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559 : 31 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) : 27 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 : 23 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ประจำปี 2559 : 21 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ฯ ประจำปี 2559 : 19 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 : 19 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการการตัดสินประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณี (การประกวดราชวัตร) ประจำปี 2559 : 12 ตุลาคม 2559


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ธ.ก.ส.สาขาแม่สะเรียง : 11 ตุลาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพฯ ประจำปี 2559 : 26 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เยาวชนคนรักษ์โลก" ประจำปี 2559 : 23 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตรน้อย (ตานแตน) ประจำปี 2559 : 1-30 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 : 17 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : 15 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 14 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดห้วยทราย ประจำปี 2559 : 6 กันยายน 2559


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 : 1 กันยายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559 : 16 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 : 12 สิงหาคม 2559


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 : 10 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาองค์กรชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 : 9 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะนิเทศงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 : 8 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง : 8 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร.) : 28 กรกฎาคม 2559


การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 : 26 กรกฎาคม 2559


ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร : 16 กรกฎาคม 2559


การประชุมเพื่อซักซ้อม ชี้แจง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 กรกฎาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี : 6 กรกฎาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล : 23 มิถุนายน 2559


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดการจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม : 21 มิถุนายน 2559


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง หลักสูตร การเย็บปักถักร้อยและการเพาะเห็ด : 15 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปี 2559 : 15 มิถุนายน 2559


นากเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 : 13 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2559 : 9 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2559 : 8 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี 2559 : 6 มิถุนายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559 : 30 พฤษภาคม 2559


นายกเหล่ากาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมคณะ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 : 27 พฤษภาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2559 : วันที่ 23 พฤษภาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียงจัดเวทีสรุปข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับตำบล ประจำปี 2559 : 12 พฤษภาคม 2559


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 : 4 พฤษภาคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559 : 25 เมษายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 21 เมษายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และรดน้ำดำหัวขอพรท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 : 19 เมษายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 : 10 เมษายน 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) : 28 กุมภาพันธ์ 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 18 มีนาคม 2559


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 : 8 มีนาคม 2559


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 : 9 กุมภาพันธ์ 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปี 2559 : 3 กุมภาพันธ์ 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 : 31 มกราคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 : 22-23 มกราคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 : 9 มกราคม 2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประเภทเยาวชน) : 19 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2558 : 17 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2558 : 9 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 : 5 ธันวาคม 2558


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 : 4 ธันวาคม 2558


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 : 3 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “แม่ยวมเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2558 : 2 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)แม่สะเรียง ประจำปี 2558 : 25 พฤศจิกายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในประเภทประชาชน (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2559 : 14 พฤศจิกายน 2558


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 : 11 พฤศจิกายน 2558


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วม ลงแขกเกี่ยวข้าวและตีข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 5 ประจำปี : 4 พฤศจิกายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558 : 28 ตุลาคม 2558


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558 : 27 ตุลาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 : 23 ตุลาคม 2558


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย : 20 ตุลาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 : 19 ตุลาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 12 ตุลาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมออกพรรษาตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 : 2 ตุลาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 : 28 กันยายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบล ประจำปี 2558 : 23 กันยายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 : 19 กันยายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 8 กันยายน 2558


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 : 4 กันยายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอน การขอรับการสนับสนุนโครงการงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง : 3 กันยายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าว ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53) ประจำปี 2558 : 21 สิงหาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่) : 16 สิงหาคม 2558


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 : 14 สิงหาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 : 12 สิงหาคม 2558


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 : 10 สิงหาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 : 7 สิงหาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมโครงการสร้างระบบการดูแลสุขภาวะในเด็กเล็ก ประจำปี 2558 : 7 สิงหาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ : 29 กรกฎาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ประจำปี 2558 : 28 กรกฎาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 : 27 กรกฎาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53) : 16 กรกฎาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 : 11 กรกฎาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องพ่น ULV ประจำปี 2558 : 30 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) : 30 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีส่งมอบงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 : 26 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 : 26 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว และโรงเรียนบ้านคะปวง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 : 26 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 337 จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 : 18 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2558 : 17 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ : 17 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ : 17 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม : 12 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะทำงาน (core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 : 10 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 : 8 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 : 5 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 : 3 มิถุนายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 : 27 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558 : 27 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 : 22 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจการจัดหาสถานที่กำจัดขยะประจำบ้านห้วยทราย : 15 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย : 14 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่ยวม : 13 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 : 12 พฤษภาคม 2558


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ พัฒนาเด็กร่วมกัน) : 7 พฤษภาคม 2558


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นอนุบาล 1–ป.3) เทอมที่ 1/2558 : 6 พฤษภาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงาน : 28 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 : 24 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเยาวชนวัยสร้างสรรค์ก้าวทันอาเซียน ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตะลุยสู่อาเซียน ประจำปี 2558 : 22 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 : 21 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558 : 21 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558 : 20 เมษายน 2558


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมจัดรายการ “แม่ยวม ร่วมมือ ร่วมใจ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม” : 17 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณ บุตรหลาน ญาติพี่น้อง ของนายโชติ มะลิหอม ที่บริจาคเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง และถังออกซิเจน : 16 เมษายน 2558


เกิดพายุ ลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ทำให้บ้านเรือนราษฎร เสียหายกว่า 200 หลังคาเรือน : 12 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ : 8 เมษายน 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปี 2558 : 31 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปี 2558 : 28 มีนาคม 2558


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 : 27 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวมประจำปี 2558 : 24 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2558 : 23 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมงานวันอำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปีการศึกษา 2557 : 23 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 : 18 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวัน อสม.ประจำปี 2558 : 15 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 และโรงเรียนบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม : 10 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 : 6 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ปี 2558 : 6 มีนาคม 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารปฎิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ : 21 กุมภาพันธ์ 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม : 19 กุมภาพันธ์ 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน : 10 กุมภาพันธ์ 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 : 11 กุมภาพันธ์ 2558


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ : 6 กุมภาพันธ์ 2558


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2557 : 11 พฤศจิกายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงประจำปี 2557 : 3 พฤศจิกายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 6/2557 : 29 ตุลาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประเภทประชาชน (พ่อบ้าน-แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2558 : 26 ตุลาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 : 24 ตุลาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 : 16 ตุลาคม 2557


คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเงินค่าจัดการศพกรณีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต : 14 ตุลาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2557 : 10 ตุลาคม 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2557 : 9 ตุลาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัด และมาตรฐานคุณลักษณะการจัดอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม : 7 ตุลาคม 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีออกพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตำบลแม่คง ประจำปี 2557 : 7 ตุลาคม 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียติมอบโล้และเงินรางวัลให้กับชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตามโครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง : 29 กันยายน 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ และลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านคะปวง : 26 กันยายน 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมรับฟัง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ของ คสช. ณ. ห้องประชุมสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ : 25 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : 25 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดโครงการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม และการจัดตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2557 : 24 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ : 22 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวมประชุมหารือการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลแม่ยวม : 19 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินครั้งที่ 2 : 12 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดสุสานบ้านน้ำดิบ : 6 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วกิจกรรมตานแตน(ถวายสลากภัต) : 29 สิงหาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยวม : 27 สิงหาคม 2557


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม : 14 สิงหาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง : 13 สิงหาคม 2557


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 : 7 สิงหาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม : 5 สิงหาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์ประชาบดีแม่ฮ่องสอนแถลงครูรับผิดไม่เจตนาเป็นอุบัติเหตุพร้อมเยียวยา : 26 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงกรณีที่ครู ทำร้าย เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลื่อยใบหูซ้ายจน เย็บ 5 เข็มย้ำดำเนินก : 22 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 : 21 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 : 11 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 : 9 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ และชมรมแม่สะเรียง – เชียงใหม่ ที่เดินทางมาทำบุญบ้านใหม่ พร้อมมอบรถรับ- ส่งนักเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 7 กรกฏาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันยาเสพติด และกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ฯ : 27 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 : 26 มิถุนายน 2557


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดประชุม War Room โรคไข้เลือดออก ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ประจำปี 2557 : 24 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงานไม่มีรายได้ และผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ : 24 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ 1/2557 : 23 มิถุนายน 2557


:


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียง จัดอบรมกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : 12 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงานเทศบาลฯ : 11 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคัดเลือกตัวแทนของเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม : 9 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) : 4 มิถุนายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : 30 พฤษภาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการสตรีตำบลแม่ยวม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบลแม่ยวม : 27 พฤษภาคม 2557


สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงาน ปี 2557 : 20 พฤษภาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557 : 8 พฤษาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม : 25 เมษายน 2557


กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2557 : 24 เมษายน 2557


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมแถลงนโยบายในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม : 11 เมษายน 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม : 31 มีนาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ : 25 มีนาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2557” : 18 มีนาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชาวบ้านหมู่ 6 บ้านห้วยโผ จัดทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ป่าและภูเขา ตามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และหมอกคัน : 14 มีนาคม 2557


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 (อย่างไม่เป็นการ) : 3 มีนาคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมการแข่งขัน EMS Rally ปีงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย : 28 กุมภาพันธ์ 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม : 27 กุมภาพันธ์ 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน : 24 กุมภาพันธ์ 2557


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม : 5 กุมภาพันธ์ 2557


บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันแรก : 27 มกราคม 2557


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1 : 24 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตำบลแม่ยวม : 13 มกราคม 2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม : 23 ธันวาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” : 23 ธันวาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2556 : 6 ธันวาคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 : 3 ธันวาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC (Area based Collaborative Research) (การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : 27 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมอบรมโครงการพัฒนาพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ : 25 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2556 : 18 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2557 : 15 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ : 11 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 : 8 พฤศจิกายน 2556


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : 7 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ : 4 พฤศจิกายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2557 : 28 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช : 24 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียงประจำปี 2556 : 21 ตุลาคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2556 : 20 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมเครือข่ายไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม : 9 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนพระราชทาน : 8 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 4/2556 : 4 ตุลาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม นำผู้นำชุมชนตำบลแม่ยวมเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา รอบที่ 1 ปี 2556 : 30 กันยายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพลังเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 23 กันยายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 26 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกนนำชุมชนในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 : 22 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 21 สิงหาคม 2556


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2556 : 20 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน : 19 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ ศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2556 : 15 สิงหาคม 2556


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 : 15 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง : 12 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน บ้านอยู่สุข 80 พรรษา มหาราชินี 80ปี ยูนิลีเวอร์ : 9 สิงหาคม 2556


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 : 8 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการดำนาข้าวแบบดั้งเดิม ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่ยวม : 2 สิงหาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ประจำปี 2556 : 30 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ศึกษาดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย : 24 กรกฎาคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพร : 11 กรกฎาคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการตำรวจภาค 5 ณ สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง : 10 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบโล่เกียรติคุณในด้าน การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้งบประมาณสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิกา : 9 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่นะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : 4 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) : 26 มิถุนายน 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่นระดับจังหวัด : 21 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมรับมอบบริจาคทรัพย์ จากนายมานพ และนางโสภา เจียตระกูล เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : 13 มิถุนายน 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่ยวม : 12 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม : 12 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : 11 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 : 5 มิถุนายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ศาลา SML หมู่บ้านจอมกิตติ : 21 พฤษภาคม 2556


คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย : 3 พฤษภาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล “24 เมษายน 2556” : 26 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส และหัววัดต่างๆในตำบลแม่ยวม : 26 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอแม่สะเรียง : 23 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นต่อ) ผู้ว่าราราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 22 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556 : 22 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประเพณีสงกรานต์ “งานแห่พระประจำปี 2556” : 17 มกราคม 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 : 11 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : 5 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน อปพร.ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 : 4 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยกรมทหารพรานที่ 36 ครบรอบปีที่ 30 : 2 เมษายน 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม : 27 มีนาคม 2556


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 : 26 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 25 มีนาคม 2556


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการโครงการรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 : 21 มีนาคม 2556


บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 21 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ : 19 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2556” : 19 มีนาคม 2556


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่ รับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 : 11 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันสตรีสากลโครงการส่งเสริมความเข็มแข็ง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม : 8 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวม โดยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2556 : 6 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 : 4 มีนาคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) : 28 กุมภาพันธ์ 2556


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมของผู้ปกครองครั้งที่ 1 : 26 กุมภาพันธ์ 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 : 26 กุมภาพันธ์ 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 20 กุมภาพันธ์ 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 18 กุมภาพันธ์ 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปาย : 12 กุมภาพันธ์ 2556


บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม : 1 กุมภาพันธ์ 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป : 2 กุมภาพันธ์ 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ : 29 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมงานทำบุญหล่อพระเจ้าทันใจ ณ วัดบ้านห้วยบง : 28 มกราคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมผู้นำชุมชนตามหลักประชาธิปไตย : 25 มกราคม 2556


กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว : 17 มกราคม 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมมอบของขวัญสนันสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ : 15 มกราคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) : 15 มกราคม 2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม : 11 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กีฑานักเรียน“แม่ยวมเกมส์” ครั้งที่ 14 : 11 มกราคม 2556


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง : 7 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556 : 4 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีร่วมแสดงมุทิตาจิตนายอำเภอแม่สะเรียงย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ : 4 มกราคม 2556


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 : 28 ธันวาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556 ณ หมู่บ้านห้วยทราย : 25 ธันวาคม 2555


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “ แม่ยวมเกมส์ " : 19 ธันวาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ : 17 ธันวาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2555 : 6 ธันวาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ : 6 ธันวาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2555 : 30 พฤศจิกายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 : 22 พฤศจิกายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2556 : 21 พฤศจิกายน 2555


รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีปล่อยปลาสู่วังปลาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ต้นน้ำ : 15 พฤศจิกายน 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง : 15 พฤศจิกายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556 : 9 พฤศจิกายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้มอบจักรยานยืมเรียน ถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านห้วยโผ : 9 พฤศจิกายน 2555


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย : 2 พฤศจิกายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม : 31 ตุลาคม 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่า “ออกพรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 30 ตุลาคม 2555


ประชุมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 : 26 ตุลาคม 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจกิ่งกาชาด” : 25 ตุลาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 : 24 ตุลาคม 2555


กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยวมได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556 : 19 ตุลาคม 2555


กิจกรรมงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม : 18 ตุลาคม 2555


อำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมสรุปการดำเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 18 ตุลาคม 2555


พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำ 2556 : 4 ตุลาคม 2555


นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 : 4 ตุลาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานมุทิตาจิตผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย : 24 กันยายน 2555


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดมอบรางวัล โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง และโครงการประกวดชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ : 17 กันยายน 2555


เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ระมัดระวังการระบาดของโรคใบไหม้ในข้าว : 17 สิงหาคม 2555


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 : 17 สิงหาคม 2555


กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ : 17 สิงหาคม 2555


๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ : 14 สิงหาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี : 10 สิงหาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแพมจัดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลแม่ยวม : 8 สิงหาคม 2555


นายกเทศมนตรีตรีตำบลแม่ยวมมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่ป่วยโรคอัมพฤกษ์ : 7 สิงหาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 : 1 สิงหาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาคที่ ๓ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมด้านอาชีพตำบลแม่ยวม : 31 กรกฎาคม 2555


โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันภัย (ซ้อมแผนป้องกันภัย) : 25 กรกฎาคม 2555


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมฑิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อนโอกาส อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 28 มิถุนายน 2555


นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จับสลากเลือกพื้นที่สร้างบ้านแห่ง ใหม่ ให้กับราษฏรหมู่ที่ 6 บ้านห้วย จำนวน 150 ครอบครัว เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดด : 26 มิถุนายน 2555


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมโครงการนำหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนานิสัยและกิจกรรมสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขัง ครอบครัวและสังคม ณ เรือนจำ : 25 มิถุนายน 2555


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจเรื่อง การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการปลูกข้าว วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแพ : 25 มิถุนายน 2555


การคัดเลือกประธานกองทุนบทบาทสตรี ระดับตำบล ตำบลแม่ยวม : 20 มิถุนายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทำเวีทีประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558) : 12 มิถุนายน 2555


พ่นไอน้ำกำจัดลูกน้ายุงลาย : 28 พฤษภาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ยวม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้โลกและวัน Big Cleaning Day : 5 มิถุนายน 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในตำบล แม่ยวม เดินรนรงค์ป้องกันไข้เลือดออก : 30 พฤษภาคม 2555 - 15 มิถุนายน 2555


ภาพประกอบการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวพระสงฆ์และผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ วัดบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 19 เมษายน 2555


ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตำบลแม่ยวม วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ.ศูนย์การเรียนรู้การประมง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 18 เมษายน 2555


การทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 วันที่ 10-30 มีนาคม 2555 : 18 เมษายน 2555


การทำฝายชะลอความชุ่มชื้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2555 : 18 เมษายน 2555


โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 : 23 มีนาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมลำลึกวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕ : 22 มีนาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ คำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน : 7 มีนาคม 2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม เบี้ยยังชีพเพิ่มเติม และจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2555 : 6 มีนาคม 2555


การประชุมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม : 16 กุมภาพันธ์ 2555


โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ตำบลแม่ยวม : 1 กุมภาพันธ์ 2555


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบข้าวสารอาหารแห้งให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยวม : 30 ธันวาคม 2554


เทศบาลตำบลแม่ยวม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 : 3-4 พฤศจิกายน 2554


เทศบาลตำบลแม่ยวม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติเชื้อHIV และเด็กด้อยโอกาส เดือนพฤศจิกายน 2554ประจำปีงบประมาณ 2555 : 3 พฤศจิกายน 2554


โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : 18-19 ตุลาคม 2554


เหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน2554 : วันที่ 9 กันยายน2554


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดทำพิธีจุเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชันย์ : 12 สิงหาคม 2554


โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 4 สิงหาคม 2554


เทศบาลตำบลแม่ยวมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย : 4 สิงหาคม 2554


รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตร จากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และจากโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 : 4 สิงหาคม 2554


พื้นที่เสียหาย กับการช่วยเหลือเบื้งต้น : วันที่ 4 สิงหาคม 2554


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง