เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


13 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับหน่วยงานราชการ, เอกชน, ผู้นำชุมชน และประชาชน ต.แม่ยวม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


4 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


28 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


27 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดอบรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


22 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ประเภทประชาชนทั่วไป) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


7 ธันวาคม 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


5 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


16 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


13 พฤศจิกายน 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


26 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


23 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


17 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


3-4 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ตำนานศาสน์ ศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมออกพรรษา ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


26 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้นำดอกไม้จันทน์ไปส่งมอบในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


5 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และร่วมปลูกต้นพยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


1 กันยายน 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


24-27 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


19 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้รถใช้ถนน และโครงการ พัฒนาทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


18 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาฝีมือ "การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย" ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


15 สิงหาคม 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


12 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


8 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน "จัดโครงการทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา

วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


4 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดโครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560

วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


31 กรกฎาคม 2560

อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการ "จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ" กิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


30 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณผู้ใจบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมญาติ ที่ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำโค-กระบือไปเลี้ยง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


28 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


26 กรกฏาคม 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมบรรยาย ประเด็น ตลาดสีเขียว ในเวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการตนเองและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครื

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


25 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมวางแผนการจัดงานปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ และ การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


24 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


22 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิกภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


21 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการขับเคลื่ยนสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


21 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


19 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


19 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี"

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


16 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้นำรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ณ วัดผาผ่า

วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


14 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดถ้ำพระ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


12 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมพร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


11 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


11 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


6 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


4-7 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมวมประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรรวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครื่อข่ายจัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ณ อบต.ร่องเคาะ

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


5 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


4 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดเวทีร่างแผนงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


27 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


27 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


26 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเดินขบวนงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก, รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และรวมพล to be number one ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


23 มิถุนายน 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


23 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เรียง จัดโครงการอบรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


19 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานเกษตรปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


19 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


8 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


7 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำลแม่ยวมร่วมกับประมงอำเภอแม่สะเรียงมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประมงให้กับเกษตรกรตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


7 มิถุนายน 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


6 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์และขอร่วมสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


31 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


25 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวมและโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


22 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


16 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


15 พฤษภาคม 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


11 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


10 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


7 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยโผในการดับไฟป่า ณ วัดสุวรรณโคมคำ

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


4 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


24 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


21 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


15 เมษายน 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


13 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


6 เมษายน 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ปี 2560

วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


5 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560


22 มีนาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


17 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


15-16 มีนาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรม เข้าค่าย English camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ปี2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


10 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 3 อำเภอสายใต้ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


7 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ" เพื่อชุมชน ปี 2560

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


6 มีนาคม 2560

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


1 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "วันธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย" ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


25 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬาสำหรับเด็กและยุวชน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


24 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


15 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


8 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านงานจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


7 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


6 กุมภาพันธ์ 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


4 กุมภาพันธ์ 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมประชุมหารือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


17 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมขอขอบคุณคณะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


17 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมวางแผนการดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำลำธารภายใต้โครงการชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 2560

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


14 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


7 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน ปี 2560

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


4-6 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


6 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


30 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


30 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมกับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


29 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


26 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "โครงการปล่อยนกยูงไทย คืนสู่ผืนป่าสาละวิน"

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


22 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


21 ธันวาคม 2559

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่าย "แม่ยวมเกมส์" ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


16 ธันวาคม 2559

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


10 - 12 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


8 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


8 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมนมัสการ พระครูสุนทร ญาณรังษี เจ้าคณะ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำผ้าห่มมามอบให้แก่ประชาชนบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


7 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


5 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


4 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ปี 2559

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


28 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2560

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


24 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


23 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านท่าตาฝั่ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


22 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


14 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


11 พฤศจิกายน 2559

ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอแม่สะเรียงคนใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


11 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


9 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


8 - 10 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


7 พฤศจิกายน 2559

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


3 - 4 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


2 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


31 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ทำบุญเปิดศูนย์กู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


27 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


23 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


21 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


19 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ฯ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


19 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


12 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการการตัดสินประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณี (การประกวดราชวัตร) ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


11 ตุลาคม 2559

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ธ.ก.ส.สาขาแม่สะเรียง

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


26 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพฯ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


23 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เยาวชนคนรักษ์โลก" ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


1-30 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตรน้อย (ตานแตน) ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


17 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


15 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


14 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


6 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดห้วยทราย ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


1 กันยายน 2559

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


16 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


12 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


10 สิงหาคม 2559

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


9 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาองค์กรชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


8 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะนิเทศงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


8 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง

วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


28 กรกฎาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร.)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


26 กรกฎาคม 2559

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


16 กรกฎาคม 2559

ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


12 กรกฎาคม 2559

การประชุมเพื่อซักซ้อม ชี้แจง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


6 กรกฎาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


23 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


21 มิถุนายน 2559

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดการจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


15 มิถุนายน 2559

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง หลักสูตร การเย็บปักถักร้อยและการเพาะเห็ด

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


15 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปี 2559

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


13 มิถุนายน 2559

นากเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


9 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


8 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


6 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


30 พฤษภาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


27 พฤษภาคม 2559

นายกเหล่ากาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมคณะ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


12 พฤษภาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียงจัดเวทีสรุปข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับตำบล ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


4 พฤษภาคม 2559

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


25 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


21 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


19 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และรดน้ำดำหัวขอพรท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


10 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


28 กุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)

วันจันทร์ที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


18 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


8 มีนาคม 2559

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


9 กุมภาพันธ์ 2559

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


3 กุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


31 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


22-23 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


9 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


19 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประเภทเยาวชน)

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


17 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


9 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2558

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


5 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


3 ธันวาคม 2558

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


2 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “แม่ยวมเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


25 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)แม่สะเรียง ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


14 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในประเภทประชาชน (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


11 พฤศจิกายน 2558

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


4 พฤศจิกายน 2558

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วม ลงแขกเกี่ยวข้าวและตีข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 5 ประจำปี

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


28 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


27 ตุลาคม 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


23 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


20 ตุลาคม 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


19 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


12 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


2 ตุลาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมออกพรรษาตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


28 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


23 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบล ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


19 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


8 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


4 กันยายน 2558

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


3 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอน การขอรับการสนับสนุนโครงการงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


21 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าว ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53) ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


16 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่)

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


14 สิงหาคม 2558

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


12 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


10 สิงหาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


7 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


7 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมโครงการสร้างระบบการดูแลสุขภาวะในเด็กเล็ก ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


29 กรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


28 กรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


27 กรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


16 กรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53)

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


11 กรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


30 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องพ่น ULV ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


30 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีส่งมอบงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


26 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว และโรงเรียนบ้านคะปวง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


18 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 337 จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียน ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


17 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


17 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


17 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


12 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


10 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะทำงาน (core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


8 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


5 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


3 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


27 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558

วันพุธที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


27 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


22 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


15 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจการจัดหาสถานที่กำจัดขยะประจำบ้านห้วยทราย

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


14 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


13 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


12 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


7 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ พัฒนาเด็กร่วมกัน)

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


6 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นอนุบาล 1–ป.3) เทอมที่ 1/2558

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


28 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงาน

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


24 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


22 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเยาวชนวัยสร้างสรรค์ก้าวทันอาเซียน ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตะลุยสู่อาเซียน ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


21 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


21 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


20 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


17 เมษายน 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมจัดรายการ “แม่ยวม ร่วมมือ ร่วมใจ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


16 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณ บุตรหลาน ญาติพี่น้อง ของนายโชติ มะลิหอม ที่บริจาคเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง และถังออกซิเจน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


12 เมษายน 2558

เกิดพายุ ลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ทำให้บ้านเรือนราษฎร เสียหายกว่า 200 หลังคาเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


8 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


31 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปี 2558

วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


28 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปี 2558

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


27 มีนาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


24 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวมประจำปี 2558

วันอังคารที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


23 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


23 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมงานวันอำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


18 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


15 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวัน อสม.ประจำปี 2558

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


10 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 และโรงเรียนบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


6 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


6 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ปี 2558

วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


21 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารปฎิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ

วันอังคารที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


19 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


10 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


11 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


6 กุมภาพันธ์ 2558

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

วันพุธที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


11 พฤศจิกายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


3 พฤศจิกายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


29 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 6/2557

วันพุธที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


26 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประเภทประชาชน (พ่อบ้าน-แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2558

วันจันทร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


24 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


16 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


14 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเงินค่าจัดการศพกรณีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต

วันอังคารที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


10 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


9 ตุลาคม 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


7 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัด และมาตรฐานคุณลักษณะการจัดอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


7 ตุลาคม 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีออกพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตำบลแม่คง ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


29 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียติมอบโล้และเงินรางวัลให้กับชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตามโครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


26 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ และลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านคะปวง

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


25 กันยายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมรับฟัง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ของ คสช. ณ. ห้องประชุมสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


25 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


24 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดโครงการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม และการจัดตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2557

วันพุธที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


22 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


19 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวมประชุมหารือการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


12 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


6 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดสุสานบ้านน้ำดิบ

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


29 สิงหาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วกิจกรรมตานแตน(ถวายสลากภัต)

วันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


27 สิงหาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


14 สิงหาคม 2557

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


13 สิงหาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

วันพุธที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


7 สิงหาคม 2557

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


5 สิงหาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


26 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์ประชาบดีแม่ฮ่องสอนแถลงครูรับผิดไม่เจตนาเป็นอุบัติเหตุพร้อมเยียวยา

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


22 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงกรณีที่ครู ทำร้าย เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลื่อยใบหูซ้ายจน เย็บ 5 เข็มย้ำดำเนินก

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


21 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


11 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


9 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

วันพุธที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


7 กรกฏาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ และชมรมแม่สะเรียง – เชียงใหม่ ที่เดินทางมาทำบุญบ้านใหม่ พร้อมมอบรถรับ- ส่งนักเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


27 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันยาเสพติด และกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ฯ

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


26 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


24 มิถุนายน 2557

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดประชุม War Room โรคไข้เลือดออก ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


24 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงานไม่มีรายได้ และผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ

วันอังคารที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


23 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


วันจันทร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


12 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียง จัดอบรมกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


11 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงานเทศบาลฯ

วันพุธที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


9 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคัดเลือกตัวแทนของเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


4 มิถุนายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)

วันพุธที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


30 พฤษภาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซในพื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557


27 พฤษภาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการสตรีตำบลแม่ยวม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557


20 พฤษภาคม 2557

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงาน ปี 2557

วันอังคารที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557


8 พฤษาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557


25 เมษายน 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


24 เมษายน 2557

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


11 เมษายน 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมแถลงนโยบายในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


31 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


25 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

วันอังคารที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


18 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2557”

วันพุธที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


14 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชาวบ้านหมู่ 6 บ้านห้วยโผ จัดทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ป่าและภูเขา ตามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และหมอกคัน

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


3 มีนาคม 2557

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 (อย่างไม่เป็นการ)

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


28 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมการแข่งขัน EMS Rally ปีงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


27 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


24 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


5 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


27 มกราคม 2557

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันแรก

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


24 มกราคม 2556

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


13 มกราคม 2557

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


23 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


23 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


6 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2556

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


3 ธันวาคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


27 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC (Area based Collaborative Research) (การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


25 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมอบรมโครงการพัฒนาพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


18 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2556

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


15 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2557

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


11 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


8 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


7 พฤศจิกายน 2556

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


4 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


28 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2557

วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


24 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


21 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียงประจำปี 2556

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


20 ตุลาคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


9 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมเครือข่ายไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


8 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


4 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 4/2556

วันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


30 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม นำผู้นำชุมชนตำบลแม่ยวมเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา รอบที่ 1 ปี 2556

วันจันทร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


23 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพลังเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


26 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


22 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกนนำชุมชนในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


21 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


20 สิงหาคม 2556

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2556

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


19 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


15 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ ศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


15 สิงหาคม 2556

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


12 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


9 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน บ้านอยู่สุข 80 พรรษา มหาราชินี 80ปี ยูนิลีเวอร์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


8 สิงหาคม 2556

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


2 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการดำนาข้าวแบบดั้งเดิม ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


30 กรกฎาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ประจำปี 2556

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


24 กรกฎาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ศึกษาดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


11 กรกฎาคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


10 กรกฎาคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการตำรวจภาค 5 ณ สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง

วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


9 กรกฎาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบโล่เกียรติคุณในด้าน การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้งบประมาณสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิกา

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


4 กรกฎาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่นะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


26 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559)

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


21 มิถุนายน 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่นระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


13 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับมอบบริจาคทรัพย์ จากนายมานพ และนางโสภา เจียตระกูล เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


12 มิถุนายน 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


12 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


11 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันอังคารที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


5 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556

วันพุธที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


21 พฤษภาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ศาลา SML หมู่บ้านจอมกิตติ

วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


3 พฤษภาคม 2556

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


26 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล “24 เมษายน 2556”

วันจันทร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


26 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส และหัววัดต่างๆในตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


23 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอแม่สะเรียง

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


22 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นต่อ) ผู้ว่าราราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


22 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


17 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประเพณีสงกรานต์ “งานแห่พระประจำปี 2556”

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


11 เมษายน 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


5 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


4 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน อปพร.ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


2 เมษายน 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยกรมทหารพรานที่ 36 ครบรอบปีที่ 30

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


27 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


26 มีนาคม 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


25 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


21 มีนาคม 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการโครงการรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


21 มีนาคม 2556

บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


19 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่

วันอังคารที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


19 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2556”

วันอังคารที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


11 มีนาคม 2556

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่ รับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


8 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันสตรีสากลโครงการส่งเสริมความเข็มแข็ง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


6 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวม โดยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2556

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


4 มีนาคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


28 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


26 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมของผู้ปกครองครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


26 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


20 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


18 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


12 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปาย

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


1 กุมภาพันธ์ 2556

บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


2 กุมภาพันธ์ 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


29 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ

วันอังคารที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


28 มกราคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมงานทำบุญหล่อพระเจ้าทันใจ ณ วัดบ้านห้วยบง

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


25 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมผู้นำชุมชนตามหลักประชาธิปไตย

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


17 มกราคม 2555

กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


15 มกราคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมมอบของขวัญสนันสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


15 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder)

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


11 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


11 มกราคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กีฑานักเรียน“แม่ยวมเกมส์” ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


7 มกราคม 2556

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


4 มกราคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


4 มกราคม 2556

นายกเทศมนตรีร่วมแสดงมุทิตาจิตนายอำเภอแม่สะเรียงย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


28 ธันวาคม 2555

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

วันศุกร์ที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


25 ธันวาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556 ณ หมู่บ้านห้วยทราย

วันอังคารที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


19 ธันวาคม 2555

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “ แม่ยวมเกมส์ "

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


17 ธันวาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


6 ธันวาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2555

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


6 ธันวาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


30 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


22 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


21 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2556

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


15 พฤศจิกายน 2555

รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีปล่อยปลาสู่วังปลาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ต้นน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


15 พฤศจิกายน 2555

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


9 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


9 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้มอบจักรยานยืมเรียน ถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านห้วยโผ

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


2 พฤศจิกายน 2555

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

วันศุกร์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


31 ตุลาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


30 ตุลาคม 2555

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่า “ออกพรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


26 ตุลาคม 2555

ประชุมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


25 ตุลาคม 2555

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจกิ่งกาชาด”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


24 ตุลาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


19 ตุลาคม 2555

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยวมได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


18 ตุลาคม 2555

กิจกรรมงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


18 ตุลาคม 2555

อำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมสรุปการดำเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


4 ตุลาคม 2555

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำ 2556

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


4 ตุลาคม 2555

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


24 กันยายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานมุทิตาจิตผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย

วันจันทร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


17 กันยายน 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดมอบรางวัล โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง และโครงการประกวดชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


17 สิงหาคม 2555

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ระมัดระวังการระบาดของโรคใบไหม้ในข้าว

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


17 สิงหาคม 2555

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


17 สิงหาคม 2555

กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


14 สิงหาคม 2555

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


10 สิงหาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


8 สิงหาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแพมจัดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


7 สิงหาคม 2555

นายกเทศมนตรีตรีตำบลแม่ยวมมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่ป่วยโรคอัมพฤกษ์

วันอังคารที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


1 สิงหาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


31 กรกฎาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาคที่ ๓ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมด้านอาชีพตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


25 กรกฎาคม 2555

โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันภัย (ซ้อมแผนป้องกันภัย)

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


28 มิถุนายน 2555

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมฑิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อนโอกาส อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


26 มิถุนายน 2555

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จับสลากเลือกพื้นที่สร้างบ้านแห่ง ใหม่ ให้กับราษฏรหมู่ที่ 6 บ้านห้วย จำนวน 150 ครอบครัว เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดด

วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


25 มิถุนายน 2555

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมโครงการนำหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนานิสัยและกิจกรรมสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขัง ครอบครัวและสังคม ณ เรือนจำ

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


25 มิถุนายน 2555

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจเรื่อง การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการปลูกข้าว วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแพ

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


20 มิถุนายน 2555

การคัดเลือกประธานกองทุนบทบาทสตรี ระดับตำบล ตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


12 มิถุนายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทำเวีทีประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


28 พฤษภาคม 2555

พ่นไอน้ำกำจัดลูกน้ายุงลาย

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


5 มิถุนายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ยวม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้โลกและวัน Big Cleaning Day

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


30 พฤษภาคม 2555 - 15 มิถุนายน 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในตำบล แม่ยวม เดินรนรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


19 เมษายน 2555

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวพระสงฆ์และผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ วัดบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


18 เมษายน 2555

ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตำบลแม่ยวม วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ.ศูนย์การเรียนรู้การประมง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


18 เมษายน 2555

การทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 วันที่ 10-30 มีนาคม 2555

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


18 เมษายน 2555

การทำฝายชะลอความชุ่มชื้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2555

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


23 มีนาคม 2555

โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


22 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมลำลึกวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


7 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ คำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


6 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลแม่ยวม เบี้ยยังชีพเพิ่มเติม และจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2555

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


16 กุมภาพันธ์ 2555

การประชุมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


1 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


30 ธันวาคม 2554

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบข้าวสารอาหารแห้งให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


3-4 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลแม่ยวม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2556

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


3 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลแม่ยวม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติเชื้อHIV และเด็กด้อยโอกาส เดือนพฤศจิกายน 2554ประจำปีงบประมาณ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


18-19 ตุลาคม 2554

โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


วันที่ 9 กันยายน2554

เหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


12 สิงหาคม 2554

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดทำพิธีจุเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชันย์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


4 สิงหาคม 2554

โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


4 สิงหาคม 2554

เทศบาลตำบลแม่ยวมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


4 สิงหาคม 2554

รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตร จากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และจากโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


วันที่ 4 สิงหาคม 2554

พื้นที่เสียหาย กับการช่วยเหลือเบื้งต้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง