เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารเรียนสถานศึกษาและอาคารประกอบการเรียนรู้อื่นๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสิงห์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ HONDA SUPER CUB ๑๑๐ รุ่น NBC๑๑๐MDFM TH (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน คันละ ๔๔,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๔ ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กป้องกันอุบัติเหตุบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๘ ต


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ ๓ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยวอก หมู่ ๒ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม


: ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง