เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยวอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแพะคะปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (ครั้งที่ 3) ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ครั้งที่2 ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างของโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม (รอบที่ 2)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: เทศบาลตำบลแม่ียวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจัดสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดสอบราคาจัดซืื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวม โดยวิธีพิเศษ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2


: เทศบาลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13


: เทศบาลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านคะปวง หมู่ที่ 8


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 13


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 11


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลาง เพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 11


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ 6


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง


: ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคารถรับ-ส่งนักเรียน


: ประกาศผลสอบราคารถรับส่งนักเรียน


: สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียน


: ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน


: ประกาศราชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เครื่องเล่นสนาม) จำนวน 4 รายการ


: เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม


: รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ราคา 2,050,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร


: ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโผ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสิงห์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแพม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจัดซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาวางกล่องแกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง บ้านห้วยวอก


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่11


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 12


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 2


: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12


: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2


: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะคะปวง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยวอก


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ---------------------------------


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองคา


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าตาฝั่ง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองแป


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ


: ประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านน้ำดิบ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างทำเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์และผ้าใบเต้นท์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ เครื่องพ่นละอองฝอย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัตผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์


: รายชื่อผู้ประสบเหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่ 13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม เอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน 2554


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย


: รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล และเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องสำรองไฟ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง