เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (ครั้งที่ 3) ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ครั้งที่2 ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างของโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม (รอบที่ 2)

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ียวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจัดสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดสอบราคาจัดซืื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวม โดยวิธีพิเศษ

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

วันพุธที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

วันพุธที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13

วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13

วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านคะปวง หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 13

วันอังคารที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13

วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 11

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลาง เพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 11

วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9

วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง

วันอังคารที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง

วันอังคารที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคารถรับ-ส่งนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ประกาศผลสอบราคารถรับส่งนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียน

วันพุธที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศราชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เครื่องเล่นสนาม) จำนวน 4 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันอังคารที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันอังคารที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่3

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ราคา 2,050,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโผ

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแพม

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจัดซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาวางกล่องแกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง บ้านห้วยวอก

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่11

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 12

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะคะปวง

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยวอก

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ---------------------------------

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองคา

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าตาฝั่ง

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองแป

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน

วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านน้ำดิบ

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างทำเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์และผ้าใบเต้นท์

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ เครื่องพ่นละอองฝอย

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัตผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายชื่อผู้ประสบเหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่ 13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม เอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน 2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล และเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องสำรองไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง