เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ


: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


: การรับชำระภาษีป้าย


: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


: รจดทะเบียนภาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ


: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


: การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง