เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การรับชำระภาษีป้าย

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


รจดทะเบียนภาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง