เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลแม่ยวม


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ตำแหน่งพนักงานขับรถรับส่งและตำแหน่งแม่บ้าน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๑ อัตรา


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะคะปวง


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่กองแป


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ครั้งที่๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง การปรับปรงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกข้อความในประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิิกสภาผ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศ กกต. ที่ต้องดำเนินการภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ยื่นตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร หรือประกอบกิิจการใดๆ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตำบลแม่ยวม ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกีฬาฟุตบอล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สำหรับเด็กที่เข้าร่วมฝึกอบรม)


: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกีฬาฟุตบอล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)


: ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


: ระเบียบการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล อันดับ คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน ๑ อัตรา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายตำบลแม่ยวม


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสาน ตำนานศาสน์ ศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมออกพรรษา ประจำปี 2560


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี”


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


: คู่มือประชาชน โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์๋ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560


: สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สวท.แม่สะเรียง และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ ประจำปี 2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ใหม่


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งจะลงพื้นที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของแต่ห


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)


: เทศบาลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน, สายตรงผู้บริหาร และสายด่วนเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือที่ชารุด มาซ่อมได้ บริการฟรี ไม่มีค่าแรง


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง (แก้ไขแล้ว)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการประชาชน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559


: ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ยวมคัพ ประจำปีงบประมาณ 2559


: ใบสมัครการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลแม่ยวมคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


: เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 5 อัตรา


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ประเมิน


: ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส (ประเภทเด็กกำพร้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและเลขที่ประจำตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งภารโรง


: เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


: ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน เมษายน 2558


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)


: เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2558


: ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (60 อันตราย) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558


: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล


: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2557


: ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ 2558


: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ


: ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559


: ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล


: ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน


: ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน


: ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ประจำเดือนตุลาคม 2557


: ภาคผนวก ก - ข - ค

ดาวน์โหลด : ภาคผนวก ก - ข - ค

: เอกสารหมายเลข 1 และ 2


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2557


: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น


: ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกใหม่


: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2557


: ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวและจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557


: เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญชวนร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557


: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2557


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2557


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2557


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2557 2557


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2557


: ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน


: ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดเชียงราย


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557


: ข่าวประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557


: เทศบาลตำบลแม่ยวมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2557


: ประชาสัมพันธ์ภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556


: ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2556


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2556


: ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557


: ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557


: งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2556 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2556


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ


: งบทดลอง เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556


: รายรับ - รายจ่ายเงินสด ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2556


: ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนสิงหาคม 2556 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2556


: ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ


: เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ


: เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล


: การแบ่งพื้นที่ DHF เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556


: ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2556 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 255


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2556


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2556


: เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556


: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2556


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2556 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2556


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน


: แผนผังสถานทีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: แผนที่ในการเดินทางไปยังสนามสอบแข่งขัน พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณใต้สะพานชลประทานไซฟ่อนห้วยจ้อม หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง


: ประกาศจากกรมอุตุวิทยา “พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน”


: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล


: แผนที่ในการเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล


: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล


: ใบสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล


: ผนวก ก ข และ ค แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล


: ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล


: ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2556


: ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ


: ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง


: ประกาศการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน


: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล


: ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ผลการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภค


: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล


: ประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค


: เอกสารภาคผนวก ค รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา


: เอกสารหมายเลข 1แนบท้ายประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555


: ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


: ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง ได้กำหนดการอบรมโครงการทำใบอนุญาตขับรถ


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมสลากภัตรน้อย(ตานแตน) ตามหัววัดต่างๆ ในตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว


: โครงการมอบเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ ให้แก่หมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน


: เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้า ประจำเดือนกันยายน 2555


: รายงานงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555


: รายงานเงินอุดหนุนค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2555


: รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน เงินรับฝาก


: รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน


: รายงานงบทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 พค. 2555


: รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 พค. 2555


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐสนะทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกพ.-พค.2555 ประจำปีงบประมาณ 2555


: ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2554


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2554


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2555 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2555


: รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ


: รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ


: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว


: ประกาศ วันเวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกพนักงานเทศบาล


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล


: หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ


: ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกรกฎาคม 2555 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ


:


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2555 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2555


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2555 งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ 2555


: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วัน เวลา สถานที่สอบ และการป


: ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นตอ) นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนเมษายน 2555 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2555


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน


: แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 (ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ)


: ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 – มีนาคม 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2555


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกุมภาพันธ์ 2555


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


: แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม


: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554


: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554


: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง รายระเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการกีฬาชุมชน


: เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก-ข)


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นว.คลัง และ นว.จัดเก็บฯ


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554


: ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล


: ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554


: เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3


: ภาคผนวก ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม


: รายละเอียดคุณลักษณะรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถ และเครื่องรับส่งวิทยุ ติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ)พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์


: รายงานการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2554


: ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข.


: เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงาน


: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


: เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส


: ประกาศเทศบาลส่วนตำบลแม่ยวม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2554


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554


: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง


: ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์


: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง