เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสาน ตำนานศาสน์ ศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมออกพรรษา ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี”

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


คู่มือประชาชน โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์๋ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สวท.แม่สะเรียง และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ใหม่

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งจะลงพื้นที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของแต่ห

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559


เทศบาลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน, สายตรงผู้บริหาร และสายด่วนเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือที่ชารุด มาซ่อมได้ บริการฟรี ไม่มีค่าแรง

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง (แก้ไขแล้ว)

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการประชาชน

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ยวมคัพ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ใบสมัครการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลแม่ยวมคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)

วันอังคารที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2559


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันพุธที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

วันจันทร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 5 อัตรา

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558

วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ประเมิน

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส (ประเภทเด็กกำพร้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและเลขที่ประจำตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งภารโรง

วันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

วันพุธที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558

วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน เมษายน 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน

วันพุธที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2558

วันอังคารที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (60 อันตราย) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558


เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558

วันอังคารที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ 2558

วันพุธที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ

วันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล

วันพุธที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

วันจันทร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

วันจันทร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ประจำเดือนตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ภาคผนวก ก - ข - ค

วันพุธที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

ดาวน์โหลด : ภาคผนวก ก - ข - ค

เอกสารหมายเลข 1 และ 2

วันพุธที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2558

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2557

วันพุธที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกใหม่

วันพุธที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

วันศุกร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2557

วันพุธที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558

วันพุธที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวและจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญชวนร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2557

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2557

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2557

วันจันทร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2557 2557

วันจันทร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2557

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2557


ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม

วันอังคารที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

วันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2557

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประชาสัมพันธ์ภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2557


เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556


ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2556

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันจันทร์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2556

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2556 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2556

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


งบทดลอง เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


รายรับ - รายจ่ายเงินสด ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2556

วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนสิงหาคม 2556 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2556

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ

วันพุธที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ

วันพุธที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

วันพุธที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


การแบ่งพื้นที่ DHF เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2556 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 255

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2556

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2556

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2556 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2556

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


แผนผังสถานทีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


แผนที่ในการเดินทางไปยังสนามสอบแข่งขัน พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณใต้สะพานชลประทานไซฟ่อนห้วยจ้อม หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ประกาศจากกรมอุตุวิทยา “พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน”

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล

วันอังคารที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


แผนที่ในการเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ใบสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ผนวก ก ข และ ค แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2556


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง

วันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


ประกาศการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555


ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


ผลการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


ประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


เอกสารภาคผนวก ค รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555


เอกสารหมายเลข 1แนบท้ายประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง ได้กำหนดการอบรมโครงการทำใบอนุญาตขับรถ

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555


เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมสลากภัตรน้อย(ตานแตน) ตามหัววัดต่างๆ ในตำบลแม่ยวม

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว

วันพุธที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว

วันพุธที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


โครงการมอบเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ ให้แก่หมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้า ประจำเดือนกันยายน 2555

วันจันทร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงานงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงานเงินอุดหนุนค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2555

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน เงินรับฝาก

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงานงบทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 พค. 2555

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 พค. 2555

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐสนะทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกพ.-พค.2555 ประจำปีงบประมาณ 2555

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2554

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2554

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2555 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2555

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว

วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


ประกาศ วันเวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกพนักงานเทศบาล

วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง)

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกรกฎาคม 2555 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2555 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2555

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2555 งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ 2555

วันจันทร์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วัน เวลา สถานที่สอบ และการป

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นตอ) นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนเมษายน 2555 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2555

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 (ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ)

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 – มีนาคม 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555

วันจันทร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2555

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกุมภาพันธ์ 2555

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง รายระเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการกีฬาชุมชน

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก-ข)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นว.คลัง และ นว.จัดเก็บฯ

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ภาคผนวก ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายละเอียดคุณลักษณะรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถ และเครื่องรับส่งวิทยุ ติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ)พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข.

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลส่วนตำบลแม่ยวม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554


| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง