เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวมดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่ยวม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านห้วยสิงห์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บ้าน (เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากร


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ่านต่อ

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยวอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารเรียนสถานศึกษาและอาคารประกอบการเรียนรู้อื่นๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสิงห์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ HONDA SUPER CUB ๑๑๐ รุ่น NBC๑๑๐MDFM TH (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน คันละ ๔๔,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ

: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

: การรับชำระภาษีป้าย

: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

: รจดทะเบียนภาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

: การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ


ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายกเทศมนตรีระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
189
เดือนที่แล้ว
242
ปีนี้
1,727
ปีที่แล้ว
2,719

| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง