เทศบาลตำบลแม่ยวม

เทศบาลตำบลแม่ยวม

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานและรองประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่ยวม

๘ กันยายน ๒๕๖๔

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ยวม ปี ๒๕๖๔

๒ กันยายน ๒๕๖๔

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓๔

เทศบาลตำบลแม่ยวม รับมอบเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยโรงพยาบาลแม่สะเรียง


: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๔

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ่านต่อ

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่กองแป

: ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

: เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแพม จำนวน ๒ จุด ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง หมู่ ๘ - บ้านแพะคะปวง หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่พอเพียงที่ยั่งยืน บ้านห้วยวอกหมู่ ๒ ตำบลแม่ยวม โรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

: ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหากล้ามเนื้อและโครงร่างแบบมีส่วนร่วม ตำบลแม่ยวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ

: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

: การรับชำระภาษีป้าย

: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

: รจดทะเบียนภาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

: การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ


ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายกเทศมนตรีระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
153
เดือนที่แล้ว
219
ปีนี้
2,360
ปีที่แล้ว
2,719

| สนง.ท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน | จ.แม่ฮ่องสอน | อบต.บ้านกาศ | อบต.แม่คง | อบต.แม่เหาะ | อบต.ป่าแป๋ | อบต.เสาหิน | ทต.แม่สะเรียง