กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-08-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [2017-08-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน "จัดโครงการทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา [2017-08-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดโครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 [2017-08-09]

อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดโครงการ "จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ" กิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง [2017-08-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณผู้ใจบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมญาติ ที่ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำโค-กระบือไปเลี้ยง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม [2017-08-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา [2017-08-03]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมบรรยาย ประเด็น ตลาดสีเขียว ในเวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการตนเองและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [2017-08-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมวางแผนการจัดงานปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ และ การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [2017-08-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิกภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการขับเคลื่ยนสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ปี 2560 [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี" [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้นำรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ ณ วัดผาผ่า [2017-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 [2017-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดถ้ำพระ ประจำปี 2560 [2017-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวมพร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมวมประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรรวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครื่อข่ายจัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ณ อบต.ร่องเคาะ [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดเวทีร่างแผนงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 [2017-07-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2560 [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเดินขบวนงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก, รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และรวมพล to be number one ประจำปี 2560 [2017-06-29]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เรียง จัดโครงการอบรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าศึกษาดูงานเกษตรปลอดภัย ณ เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2560 [2017-06-29]

เทศบาลตำลแม่ยวมร่วมกับประมงอำเภอแม่สะเรียงมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประมงให้กับเกษตรกรตำบลแม่ยวม [2017-06-29]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์และขอร่วมสร้างความสามัคคีปรองดอง [2017-06-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 [2017-06-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวมและโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ [2017-05-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 [2017-05-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [2017-05-17]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวมดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 [2017-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 [2017-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านห้วยโผในการดับไฟป่า ณ วัดสุวรรณโคมคำ [2017-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2017-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 [2017-04-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 [2017-04-25]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 [2017-04-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 [2017-04-25]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ปี 2560 [2017-04-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2560 [2017-04-21]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 [2017-03-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [2017-03-20]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรม เข้าค่าย English camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ปี2560 [2017-03-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 3 อำเภอสายใต้ ประจำปี 2560 [2017-03-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ" เพื่อชุมชน ปี 2560 [2017-03-07]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-03-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "วันธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย" ประจำปี 2560 [2017-03-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬาสำหรับเด็กและยุวชน ปี 2560 [2017-02-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ [2017-02-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านงานจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง ปี 2560 [2017-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [2017-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-16]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมประชุมหารือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา [2017-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมขอขอบคุณคณะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมวางแผนการดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำลำธารภายใต้โครงการชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 2560 [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน ปี 2560 [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560 [2017-02-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-01-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมกับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม [2017-01-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [2017-01-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "โครงการปล่อยนกยูงไทย คืนสู่ผืนป่าสาละวิน" [2017-01-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2017-01-09]

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่าย "แม่ยวมเกมส์" ประจำปี 2559 [2017-01-09]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีการศึกษา 2559 [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559 [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมนมัสการ พระครูสุนทร ญาณรังษี เจ้าคณะ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำผ้าห่มมามอบให้แก่ประชาชนบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ปี 2559 [2016-12-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2560 [2016-11-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ [2016-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านท่าตาฝั่ง [2016-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” [2016-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2559 [2016-11-15]

ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอแม่สะเรียงคนใหม่ [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ [2016-11-14]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สะเรียง [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559 [2016-11-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ทำบุญเปิดศูนย์กู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559 [2016-11-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [2016-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ฯ ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการการตัดสินประกวดชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ประเพณี (การประกวดราชวัตร) ประจำปี 2559 [2016-10-25]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ธ.ก.ส.สาขาแม่สะเรียง [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพฯ ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เยาวชนคนรักษ์โลก" ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตรน้อย (ตานแตน) ประจำปี 2559 [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 [2016-09-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม [2016-09-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2016-09-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดห้วยทราย ประจำปี 2559 [2016-09-06]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-09-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวแบบดั้งเดิม (ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่) ประจำปี 2559 [2016-08-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 [2016-08-15]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 [2016-08-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาองค์กรชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-08-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะนิเทศงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 [2016-08-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเกียรติการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง [2016-08-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร.) [2016-07-28]

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 [2016-07-26]

ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร [2016-07-25]

การประชุมเพื่อซักซ้อม ชี้แจง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-07-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี [2016-07-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล [2016-06-24]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดการจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม [2016-06-22]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง หลักสูตร การเย็บปักถักร้อยและการเพาะเห็ด [2016-06-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ประจำปี 2559 [2016-06-22]

นากเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559 [2016-06-14]

นายกเหล่ากาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมคณะ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2559 [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียงจัดเวทีสรุปข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับตำบล ประจำปี 2559 [2016-06-14]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559 [2016-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (กั่นตอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2016-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และรดน้ำดำหัวขอพรท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 [2016-04-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่ยวม ประจำปี 2559 [2016-04-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) [2016-04-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 [2016-03-28]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-03-28]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-02-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปี 2559 [2016-02-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 [2016-02-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 [2016-01-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [2016-01-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประเภทเยาวชน) [2015-12-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2558 [2015-12-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2558 [2015-12-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 [2015-12-09]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 [2015-12-09]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-12-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “แม่ยวมเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2558 [2015-12-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)แม่สะเรียง ประจำปี 2558 [2015-11-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในประเภทประชาชน (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2559 [2015-11-29]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-11-11]

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วม ลงแขกเกี่ยวข้าวและตีข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 5 ประจำปี 2558 [2015-11-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558 [2015-10-29]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2558 [2015-10-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 [2015-10-26]

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย [2015-10-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 [2015-10-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2015-10-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมออกพรรษาตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 [2015-10-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 [2015-10-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบล ประจำปี 2558 [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-09-27]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอน การขอรับการสนับสนุนโครงการงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าว ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53) ประจำปี 2558 [2015-09-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่) [2015-09-01]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-09-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 [2015-08-13]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 [2015-08-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 [2015-08-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมโครงการสร้างระบบการดูแลสุขภาวะในเด็กเล็ก ประจำปี 2558 [2015-08-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ [2015-08-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ประจำปี 2558 [2015-08-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 [2015-08-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (พันธุ์ กข 53) [2015-07-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 [2015-07-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องพ่น ULV ประจำปี 2558 [2015-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) [2015-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีส่งมอบงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [2015-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 [2015-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว และโรงเรียนบ้านคะปวง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 [2015-06-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 337 จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 [2015-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2558 [2015-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2558 [2015-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ [2015-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-06-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะทำงาน (core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 [2015-06-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 [2015-06-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 [2015-06-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-06-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 [2015-06-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558 [2015-05-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 [2015-05-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจการจัดหาสถานที่กำจัดขยะประจำบ้านห้วยทราย [2015-05-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายจากสาธารณภัย [2015-05-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-05-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-05-15]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ พัฒนาเด็กร่วมกัน) [2015-05-15]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นอนุบาล 1–ป.3) เทอมที่ 1/2558 [2015-05-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงาน [2015-05-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2558 [2015-04-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเยาวชนวัยสร้างสรรค์ก้าวทันอาเซียน ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตะลุยสู่อาเซียน ประจำปี 2558 [2015-04-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [2015-04-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558 [2015-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2558 [2015-04-23]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมจัดรายการ “แม่ยวม ร่วมมือ ร่วมใจ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม” [2015-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอขอบคุณ บุตรหลาน ญาติพี่น้อง ของนายโชติ มะลิหอม ที่บริจาคเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง และถังออกซิเจน [2015-04-23]

เกิดพายุ ลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ทำให้บ้านเรือนราษฎร เสียหายกว่า 200 หลังคาเรือน [2015-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแม่ยวมคัพ ประจำปี 2558 [2015-04-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปี 2558 [2015-03-31]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวมประจำปี 2558 [2015-03-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2558 [2015-03-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมงานวันอำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปีการศึกษา 2557 [2015-03-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 [2015-03-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดงานวัน อสม.ประจำปี 2558 [2015-03-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 และโรงเรียนบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2015-03-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-03-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ปี 2558 [2015-03-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารปฎิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ [2015-02-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม [2015-02-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน [2015-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-02-16]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ [2015-02-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2557 [2014-11-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทงประจำปี 2557 [2014-11-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 6/2557 [2014-10-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประเภทประชาชน (พ่อบ้าน-แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2558 [2014-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 [2014-10-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 [2014-10-16]

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบเงินค่าจัดการศพกรณีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต [2014-10-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2557 [2014-10-13]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2557 [2014-10-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัด และมาตรฐานคุณลักษณะการจัดอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-10-07]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานประเพณีออกพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตำบลแม่คง ประจำปี 2557 [2014-10-07]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียติมอบโล้และเงินรางวัลให้กับชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตามโครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง [2014-09-29]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ และลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านคะปวง [2014-09-26]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมรับฟัง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ของ คสช. ณ. ห้องประชุมสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ [2014-09-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [2014-09-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดโครงการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม และการจัดตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2557 [2014-09-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ [2014-09-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวมและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวมประชุมหารือการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลแม่ยวม [2014-09-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินครั้งที่ 2 [2014-09-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมถวายสลากภัต (ตานแตน) ณ วัดสุสานบ้านน้ำดิบ [2014-09-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วกิจกรรมตานแตน(ถวายสลากภัต) [2014-08-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-08-27]

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-08-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง [2014-08-13]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [2014-08-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยชนบท พื้นที่ตำบลแม่ยวม [2014-08-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์ประชาบดีแม่ฮ่องสอนแถลงครูรับผิดไม่เจตนาเป็นอุบัติเหตุพร้อมเยียวยา [2014-07-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมชี้แจงกรณีที่ครู ทำร้าย เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลื่อยใบหูซ้ายจน เย็บ 5 เข็มย้ำดำเนินการอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายกรณีครูทำร้ายนักเรียน [2014-07-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 [2014-07-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [2014-07-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [2014-07-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ และชมรมแม่สะเรียง – เชียงใหม่ ที่เดินทางมาทำบุญบ้านใหม่ พร้อมมอบรถรับ- ส่งนักเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-07-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันยาเสพติด และกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ฯ [2014-07-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [2014-06-26]

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดประชุม War Room โรคไข้เลือดออก ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ประจำปี 2557 [2014-06-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงานไม่มีรายได้ และผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ [2014-06-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ 1/2557 [2014-06-23]

[2014-06-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียง จัดอบรมกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [2014-06-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวมตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงานเทศบาลฯ [2014-06-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคัดเลือกตัวแทนของเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม [2014-06-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [2014-06-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซในพื้นที่ตำบลแม่ยวม [2014-05-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการสตรีตำบลแม่ยวม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวตำบลแม่ยวม [2014-05-27]

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนทั่วไปเน้นการประหยัดพลังงาน ปี 2557 [2014-05-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557 [2014-05-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-04-29]

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2557 [2014-04-29]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมแถลงนโยบายในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม [2014-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ [2014-03-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2557” [2014-03-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับชาวบ้านหมู่ 6 บ้านห้วยโผ จัดทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ป่าและภูเขา ตามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และหมอกคัน [2014-03-14]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 (อย่างไม่เป็นการ) [2014-03-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมการแข่งขัน EMS Rally ปีงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย [2014-02-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม [2014-02-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน [2014-02-27]

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม [2014-02-06]

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในวันแรก [2014-01-27]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1 [2014-01-24]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตำบลแม่ยวม [2014-01-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม [2013-12-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” [2013-12-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2556 [2013-12-06]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 [2013-12-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC (Area based Collaborative Research) (การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) [2013-11-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมอบรมโครงการพัฒนาพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ [2013-11-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2556 [2013-11-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2557 [2013-11-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ [2013-11-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 [2013-11-11]

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม [2013-11-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ [2013-11-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2557 [2013-10-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช [2013-10-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียงประจำปี 2556 [2013-10-22]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเปิดงานประเพณีออกหว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2556 [2013-10-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมเครือข่ายไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-10-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนพระราชทาน [2013-10-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมประชุมข้อราชการท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่ 4/2556 [2013-10-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม นำผู้นำชุมชนตำบลแม่ยวมเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา รอบที่ 1 ปี 2556 [2013-09-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพลังเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-09-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมประชาราษฎร์สดุดีโสมสวลีมิ่งมงคล ณ บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-08-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกนนำชุมชนในการใช้เครื่องพ่นสารเคมี การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 [2013-08-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [2013-08-21]

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2556 [2013-08-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน [2013-08-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการ ศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2556 [2013-08-15]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [2013-08-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง [2013-08-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน บ้านอยู่สุข 80 พรรษา มหาราชินี 80ปี ยูนิลีเวอร์ [2013-08-09]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 [2013-08-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมการดำนาข้าวแบบดั้งเดิม ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่ยวม [2013-08-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ประจำปี 2556 [2013-07-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ศึกษาดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย [2013-07-24]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา [2013-07-11]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการตำรวจภาค 5 ณ สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง [2013-07-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบโล่เกียรติคุณในด้าน การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้งบประมาณสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน [2013-07-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่นะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม [2013-07-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) [2013-06-26]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่นระดับจังหวัด [2013-06-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับมอบบริจาคทรัพย์ จากนายมานพ และนางโสภา เจียตระกูล เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม [2013-06-13]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่มาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-06-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม [2013-06-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น [2013-06-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 [2013-06-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ณ ศาลา SML หมู่บ้านจอมกิตติ [2013-05-20]

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย [2013-05-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล “24 เมษายน 2556” [2013-04-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส และหัววัดต่างๆในตำบลแม่ยวม [2013-04-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอแม่สะเรียง [2013-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นต่อ) ผู้ว่าราราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-04-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556 [2013-04-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประเพณีสงกรานต์ “งานแห่พระประจำปี 2556” [2013-04-17]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 [2013-04-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดอบรมชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [2013-04-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน อปพร.ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 [2013-04-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยกรมทหารพรานที่ 36 ครบรอบปีที่ 30 [2013-04-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแม่ยวม [2013-03-27]

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 [2013-03-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-03-26]

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการโครงการรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 [2013-03-21]

บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-03-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ [2013-03-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนาคม 2556” [2013-03-19]

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่ รับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 [2013-03-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดงานวันสตรีสากลโครงการส่งเสริมความเข็มแข็ง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแม่ยวม [2013-03-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม โดยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2556 [2013-03-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-03-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) [2013-02-28]

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมของผู้ปกครองครั้งที่ 1 [2013-02-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-02-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [2013-02-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-02-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปาย [2013-02-12]

บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-02-01]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป [2013-02-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดหาพัสดุ [2013-01-29]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมงานทำบุญหล่อพระเจ้าทันใจ ณ วัดบ้านห้วยบง [2013-01-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมผู้นำชุมชนตามหลักประชาธิปไตย [2013-01-25]

กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว [2013-01-17]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมมอบของขวัญสนันสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ [2013-01-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร ด้าน ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) [2013-01-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-01-11]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กีฑานักเรียน“แม่ยวมเกมส์” ครั้งที่ 14 [2013-01-11]

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง [2013-01-07]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556 [2013-01-07]

นายกเทศมนตรีร่วมแสดงมุทิตาจิตนายอำเภอแม่สะเรียงย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ [2013-01-07]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 [2012-12-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2556 ณ หมู่บ้านห้วยทราย [2012-12-25]

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “ แม่ยวมเกมส์ " [2012-12-19]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ประเภทเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ [2012-12-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2555 [2012-12-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ประเภทพ่อบ้าน - แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ [2012-12-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2555 [2012-11-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดอบรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 [2012-11-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประเภทเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2556 [2012-11-21]

รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีปล่อยปลาสู่วังปลาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ต้นน้ำ [2012-11-15]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง [2012-11-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556 [2012-11-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้มอบจักรยานยืมเรียน ถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านห้วยโผ [2012-11-09]

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ของการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย [2012-11-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม [2012-10-31]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีออกหว่า “ออกพรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-10-30]

ประชุมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 [2012-10-26]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจกิ่งกาชาด” [2012-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 [2012-10-24]

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยวมได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ปีงบประมาณ 2556 [2012-10-19]

กิจกรรมงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-10-18]

อำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมสรุปการดำเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-10-18]

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำ 2556 [2012-10-04]

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-10-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมงานมุทิตาจิตผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย [2012-09-24]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดมอบรางวัล โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง และโครงการประกวดชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-09-17]

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ระมัดระวังการระบาดของโรคใบไหม้ในข้าว [2012-08-17]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [2012-08-17]

กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [2012-08-17]

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ [2012-08-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี [2012-08-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแพมจัดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลแม่ยวม [2012-08-08]

นายกเทศมนตรีตรีตำบลแม่ยวมมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่ป่วยโรคอัมพฤกษ์ [2012-08-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 [2012-08-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมต้อนรับคณะเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาคที่ ๓ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมด้านอาชีพตำบลแม่ยวม [2012-07-31]

โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันภัย (ซ้อมแผนป้องกันภัย) [2012-07-25]

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมฑิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อนโอกาส อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-06-28]

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จับสลากเลือกพื้นที่สร้างบ้านแห่ง ใหม่ ให้กับราษฏรหมู่ที่ 6 บ้านห้วย จำนวน 150 ครอบครัว เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 [2012-06-26]

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมร่วมโครงการนำหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนานิสัยและกิจกรรมสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขัง ครอบครัวและสังคม ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง วันที่ 25 มิถุนายน 2555 [2012-06-25]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจเรื่อง การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในการปลูกข้าว วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-06-25]

การคัดเลือกประธานกองทุนบทบาทสตรี ระดับตำบล ตำบลแม่ยวม [2012-06-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทำเวีทีประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558) [2012-06-18]

พ่นไอน้ำกำจัดลูกน้ายุงลาย [2012-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ยวม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้โลกและวัน Big Cleaning Day [2012-06-18]

เทศบาลตำบลแม่ยวมร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในตำบล แม่ยวม เดินรนรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [2012-06-18]

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวพระสงฆ์และผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ วัดบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-04-23]

ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตำบลแม่ยวม วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ.ศูนย์การเรียนรู้การประมง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-04-11]

การทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 วันที่ 10-30 มีนาคม 2555 [2012-04-11]

การทำฝายชะลอความชุ่มชื้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-30 มีนาคม 2555 [2012-04-11]

โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-03-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมลำลึกวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕ [2012-03-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ คำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน [2012-03-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวม เบี้ยยังชีพเพิ่มเติม และจ่ายเบี้ยยังชีพงวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2555 [2012-03-09]

การประชุมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-02-22]

โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ตำบลแม่ยวม [2012-02-17]

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม มอบข้าวสารอาหารแห้งให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยวม [2011-12-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [2011-12-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติเชื้อHIV และเด็กด้อยโอกาส เดือนพฤศจิกายน 2554ประจำปีงบประมาณ 2555 [2011-12-01]

โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [2011-11-30]

เหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน2554 [2011-10-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดทำพิธีจุเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชันย์ [2011-10-13]

โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-10-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย [2011-10-13]

รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตร จากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และจากโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 [2011-10-13]

พื้นที่เสียหาย กับการช่วยเหลือเบื้งต้น [2011-10-13]