ข่าวสารจัดซื้อขัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้าง [2017-06-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (ครั้งที่ 3) ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2017-06-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ครั้งที่2 ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2017-05-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2017-03-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างของโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-03-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-03-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม [2016-03-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-03-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2016-02-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม [2016-02-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม (รอบที่ 2) [2016-02-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-01-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2016-01-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-01-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-12-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2015-11-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านห้วยเคี๊ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2015-11-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม [2015-11-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม [2015-11-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางสายบ้านไร่-บ้านคะปวง บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2015-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-11-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ียวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจัดซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจัดสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดสอบราคาจัดซืื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2015-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวม โดยวิธีพิเศษ [2015-07-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-05-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [2015-05-20]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-05-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-05-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้าง ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 [2015-05-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 [2015-05-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-05-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-05-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 [2015-04-28]

เทศบาลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-24]

เทศบาลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-04-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 13 [2015-04-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 [2015-04-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 [2015-04-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 11 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 [2015-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลาง เพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม [2015-03-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10 [2015-03-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านหม้อเหล้า (แม่กองคา) หมู่ที่ 10 [2015-03-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 [2015-03-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 [2015-03-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 [2015-03-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-03-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 [2015-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 [2015-03-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 [2015-03-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลแม่ยวม ณ ตลาดกลางการเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-02-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ 6 [2015-02-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6 [2015-02-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด [2015-02-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 [2015-02-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย) หมู่ที่ 6 [2015-02-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 [2015-02-11]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง [2015-02-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง [2015-02-10]

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคารถรับ-ส่งนักเรียน [2014-10-30]

ประกาศผลสอบราคารถรับส่งนักเรียน [2014-10-30]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-10-28]

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-10-27]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียน [2014-10-15]

ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-19]

ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [2014-09-19]

ประกาศราชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-19]

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [2014-09-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เครื่องเล่นสนาม) จำนวน 4 รายการ [2014-09-04]

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [2014-09-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2014-09-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-03-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง ดำเนินการเปิดซอง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-03-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม [2014-01-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ยวม [2014-01-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง [2014-01-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม [2014-01-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [2014-01-14]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 [2014-01-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ 4 [2013-12-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 4 [2013-12-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่3 [2013-12-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง หมู่ 3 [2013-12-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่ยวม [2013-12-26]

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ราคา 2,050,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร [2013-12-19]

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [2013-12-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง [2013-12-18]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโผ [2013-12-18]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย [2013-12-18]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสิงห์ [2013-12-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแพม [2013-12-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [2013-11-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-11-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 [2013-08-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2013-07-09]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจัดซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ [2013-06-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาวางกล่องแกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง บ้านห้วยวอก [2013-06-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่11 [2013-06-14]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 12 [2013-06-14]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ หมู่ที่ 2 [2013-06-14]

ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [2013-06-14]

ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [2013-06-14]

ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [2013-06-14]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-06-03]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ [2013-05-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะคะปวง [2013-05-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยวอก [2013-05-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ --------------------------------- [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองคา [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าตาฝั่ง [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กองแป [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย [2013-05-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ [2013-05-21]

ประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [2013-03-29]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2013-03-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ [2013-03-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ เทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ [2013-02-28]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [2013-01-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน [2012-08-27]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ [2012-07-16]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านน้ำดิบ [2012-07-16]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ [2012-07-16]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ [2012-07-16]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-07-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ [2012-07-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ [2012-06-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างทำเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์และผ้าใบเต้นท์ [2012-06-19]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาภูเขา [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-05-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน [2012-04-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน [2012-04-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [2011-12-15]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง [2011-11-18]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2011-11-18]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-11-15]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-11-09]

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาโครงกการจัดทำชั้นวางเอกสารภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยวม [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อ เครื่องพ่นละอองฝอย [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัตผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถพยาบาล และเครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์ [2011-10-13]

รายชื่อผู้ประสบเหตุภัยดินโคลนถล่ม หมู่ที่ 13 บ้านจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม เอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กันยายน 2554 [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย [2011-10-13]

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล และเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องสำรองไฟ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง [2011-10-13]