ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-12-06]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-11-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [2017-10-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-10-27]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-10-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสาน ตำนานศาสน์ ศิลป์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามกิจกรรมออกพรรษา ประจำปี 2560 [2017-10-02]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-08-31]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-08-11]

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี” [2017-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [2017-07-12]

คู่มือประชาชน โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม [2017-06-09]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-06-02]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-05-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 [2017-03-31]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์๋ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2017-03-21]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-03-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 [2017-02-27]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-02-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 [2017-01-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สวท.แม่สะเรียง และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [2017-01-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ ประจำปี 2560 [2016-12-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [2016-12-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-12-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2016-12-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-12-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [2016-11-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [2016-11-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ [2016-11-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ใหม่ [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งจะลงพื้นที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของแต่ห [2016-10-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 [2016-08-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-08-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 [2016-08-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-08-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 [2016-08-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 [2016-07-31]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [2016-07-01]

เทศบาลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยวม [2016-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [2016-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน [2016-06-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [2016-06-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน, สายตรงผู้บริหาร และสายด่วนเทศบาลตำบลแม่ยวม [2016-06-21]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยวม สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือที่ชารุด มาซ่อมได้ บริการฟรี ไม่มีค่าแรง [2016-06-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง (แก้ไขแล้ว) [2016-06-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 2 ตำแหน่ง [2016-06-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [2016-05-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการประชาชน [2016-05-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [2016-05-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2016-05-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-04-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [2016-04-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559 [2016-04-01]

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่ยวมคัพ ประจำปีงบประมาณ 2559 [2016-03-29]

ใบสมัครการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลแม่ยวมคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [2016-03-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-03-07]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 [2016-03-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [2016-02-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) [2016-02-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [2016-01-28]

เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 [2016-01-12]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559 [2015-12-29]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [2015-12-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2015-12-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2015-12-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2015-12-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา [2015-12-16]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-12-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 [2015-12-02]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-11-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวมขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2015-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 [2015-10-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2015-10-26]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 [2015-10-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-10-05]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน [2015-09-27]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน 5 อัตรา [2015-09-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 [2015-09-01]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ประเมิน [2015-08-28]

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-08-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-08-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-08-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 [2015-07-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส (ประเภทเด็กกำพร้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2015-07-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและเลขที่ประจำตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งภารโรง [2015-07-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 [2015-06-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 [2015-06-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) [2015-05-14]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 [2015-05-06]

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 [2015-05-06]

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน เมษายน 2558 [2015-04-23]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน [2015-04-22]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [2015-03-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 [2015-03-30]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2558 [2015-03-24]

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (60 อันตราย) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2015-03-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวม มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558 [2015-02-24]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [2015-02-23]

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2015-02-19]

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [2014-11-21]

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2557 [2014-11-20]

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ 2558 [2014-11-19]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ [2014-11-14]

ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [2014-10-30]

ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล [2014-10-29]

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน [2014-10-27]

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน [2014-10-27]

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ประจำเดือนตุลาคม 2557 [2014-10-27]

ภาคผนวก ก - ข - ค [2014-10-15]

เอกสารหมายเลข 1 และ 2 [2014-10-15]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-10-15]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2558 [2014-10-02]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2557 [2014-09-24]

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [2014-09-11]

ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกใหม่ [2014-09-03]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [2014-08-15]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [2014-08-13]

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558 [2014-08-13]

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวและจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว [2014-07-25]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [2014-07-25]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญชวนร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 [2014-07-07]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 [2014-07-04]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2557 [2014-06-30]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 [2014-06-16]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [2014-05-26]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2557 [2014-04-28]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2557 2557 [2014-04-28]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2557 [2014-04-03]

ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน [2014-03-24]

ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพจังหวัดเชียงราย [2014-03-24]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม [2014-03-04]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [2014-02-24]

ข่าวประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [2014-01-30]

เทศบาลตำบลแม่ยวมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม [2014-01-27]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-01-22]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน [2014-01-20]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2557 [2014-01-14]

ประชาสัมพันธ์ภาษี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [2014-01-08]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2014-01-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวมเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ยวม [2013-12-19]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 [2013-11-18]

ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [2013-10-24]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2556 [2013-10-16]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [2013-10-14]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2556 [2013-09-18]

ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557 [2013-09-18]

ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เฉพาะรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557 [2013-09-18]

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-09-03]

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-09-03]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2556 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2556 [2013-09-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯ [2013-09-02]

งบทดลอง เทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556 [2013-09-02]

รายรับ - รายจ่ายเงินสด ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี 2556 [2013-09-02]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 [2013-08-28]

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [2013-08-22]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-08-16]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนสิงหาคม 2556 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2556 [2013-07-30]

ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ [2013-07-30]

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ [2013-07-17]

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ [2013-07-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2013-07-17]

การแบ่งพื้นที่ DHF เทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-07-15]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [2013-07-12]

ข่าว ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2556 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 255 [2013-06-27]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2556 [2013-06-24]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 [2013-06-04]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 [2013-06-03]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างใน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [2013-05-21]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2556 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2556 [2013-05-01]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล [2013-04-23]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [2013-04-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ [2013-03-26]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) [2013-03-22]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ประเมิน [2013-03-21]

แผนผังสถานทีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-03-13]

แผนที่ในการเดินทางไปยังสนามสอบแข่งขัน พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-03-13]

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) [2013-03-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย [2013-03-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2013-03-01]

ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณใต้สะพานชลประทานไซฟ่อนห้วยจ้อม หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง [2013-02-27]

ประกาศจากกรมอุตุวิทยา “พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน” [2013-02-20]

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล [2013-02-05]

แผนที่ในการเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2013-01-30]

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล [2013-01-28]

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล [2013-01-23]

ใบสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล [2013-01-23]

ผนวก ก ข และ ค แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครูเทศบาล [2013-01-11]

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล [2013-01-11]

ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 [2013-01-04]

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [2012-12-21]

ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดจ้าง [2012-12-21]

ประกาศการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน [2012-12-20]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล [2012-12-03]

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-11-26]

ผลการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภค [2012-11-20]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล [2012-11-15]

ประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค [2012-11-09]

เอกสารภาคผนวก ค รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา [2012-11-08]

เอกสารหมายเลข 1แนบท้ายประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-10-31]

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-10-31]

ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555 [2012-10-25]

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-10-22]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [2012-10-22]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2012-10-19]

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [2012-10-19]

ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2556 [2012-10-11]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง ได้กำหนดการอบรมโครงการทำใบอนุญาตขับรถ [2012-10-08]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม เข้าร่วมกิจกรรมสลากภัตรน้อย(ตานแตน) ตามหัววัดต่างๆ ในตำบลแม่ยวม [2012-09-17]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว [2012-09-12]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว [2012-09-12]

โครงการมอบเต้นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ ให้แก่หมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน [2012-09-10]

เทศบาลตำบลแม่ยวมออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้า ประจำเดือนกันยายน 2555 [2012-09-10]

รายงานงบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-09-05]

รายงานเงินอุดหนุนค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2555 [2012-09-05]

รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน เงินรับฝาก [2012-09-05]

รายงาน หมายเหตุ แสดงฐานะทางการเงิน [2012-09-05]

รายงานงบทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 พค. 2555 [2012-09-05]

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 พค. 2555 [2012-09-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐสนะทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกพ.-พค.2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-09-05]

ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2554 [2012-09-05]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2554 [2012-09-05]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกันยายน 2555 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-09-03]

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ [2012-09-03]

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2012-09-03]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [2012-09-03]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจายข่าว [2012-08-27]

ประกาศ วันเวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกพนักงานเทศบาล [2012-08-27]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2012-08-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล [2012-08-08]

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ [2012-07-20]

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง) [2012-07-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2012-07-20]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกรกฎาคม 2555 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-06-28]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [2012-06-25]

[2012-05-31]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2555 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-05-30]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [2012-05-15]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนพฤษภาคม 2555 งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-04-30]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 วัน เวลา สถานที่สอบ และการป [2012-04-26]

ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั่นตอ) นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-04-25]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนเมษายน 2555 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-04-02]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน [2012-03-23]

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 (ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ) [2012-03-23]

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2012-03-23]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [2012-03-23]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก่า รถมินิบัสสำหรับรับส่งนักเรียน [2012-03-20]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน [2012-03-20]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุดงคำ หมู่บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม [2012-03-13]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [2012-03-09]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 – มีนาคม 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 [2012-03-05]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-02-10]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส เดือนกุมภาพันธ์ 2555 [2012-02-10]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 [2011-12-29]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [2011-12-29]

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม [2011-12-06]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 [2011-12-06]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 [2011-11-30]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 [2011-11-25]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ยวม เรือง รายระเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 [2011-11-25]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการกีฬาชุมชน [2011-11-15]

เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก-ข) [2011-11-10]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นว.คลัง และ นว.จัดเก็บฯ [2011-11-08]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวมประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 [2011-11-02]

ข่าว เทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [2011-11-02]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [2011-10-21]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2011-10-21]

ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 [2011-10-13]

เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [2011-10-13]

ภาคผนวก ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-10-13]

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยวม [2011-10-13]

รายละเอียดคุณลักษณะรถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมชุดรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถ และเครื่องรับส่งวิทยุ ติดรถยนต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ)พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเครื่องรับ ส่งวิทยุติดรถยนต์ [2011-10-13]

รายงานการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2554 [2011-10-13]

ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. [2011-10-13]

เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงาน [2011-10-13]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2011-10-13]

เทศบาลตำบลแม่ยวมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลส่วนตำบลแม่ยวม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปีงบประมาณ 2554 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 [2011-10-13]

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง [2011-10-13]

ข่าวเทศบาลตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ เด็กด้อยโอกาส [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นผ้าใบเอนกประสงค์ [2011-10-13]

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง [2011-10-13]