:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน

    1.) ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการบริหารงาน

    2.) พัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานในยุคดิจิตอลเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

    1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน

    2.) ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค

    3.) การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

    4.) ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน

    5.) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

    6.) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    7.) การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

    1.)  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

    2.)  ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

    3.)  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    1.) การส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และสิ่งปฏิกูลในชุมชน

    3.) ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำชุมชนเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ได้คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

    2.) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทางเท้า สะพาน การระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

    3.) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีคุณภาพและมาตรฐาน