:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

กาลอดีต เมื่อประมาณ 120 ปี มีคนมาจาก "บ้านกุดลาด" อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านหาดทรายมูล จำนวน 4-5 ครัวเรือน ได้ก่อตั้งบ้านเรือนขึ้น และตั้งชื่อว่า "บ้านทรายมูล" คำว่า "บ้านทรายมูล" มีที่มาจากที่บ้านทรายมูลมีหาดทรายที่เกิดจากการตกตะกอนของทราย ที่ไหลผ่านแม่น้ำมูลอยู่กลางลำน้ำแม่มูล จึงได้ตั้งชื่อว่า "หาดทรายมูล" ซึ่งเป็นที่มาของบ้านทรายมูล และตำบลทรายมูล จนปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบล ของ อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร บนถนนพิบูล-โขงเจียม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ที่ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากอำเภอพิบูล มังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำมูล ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร


เนื้อที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 29.97 ตารางกิโลเมตร (19,165.27 ไร่)


ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ป่าไม้เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีผลต่อการผันแปรของอุณหภูมิมากนัก ซึ่งพอสรุปในรอบปีได้ดังนี้

 

-อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ เดือน เมษายนและพฤษภาคม ประมาณ 37 องศาเซลเซียส
-อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด เดือนธันวาคมและมกราคม ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
-อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากรทั้งหมด จำนวน 6,068 คน

ชาย จำนวน 3,125 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด
หญิง จำนวน 2,943 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด


             
      จำนวนประชากร (คน)  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านชาด นายสุบัน เสนคำ 412 362 774 178
2 บ้านทรายมูล นายสุทธิ การะหัตถ์ 294 372 666 183
3 บ้านหัวดอน นายห่วงพิศาล สุดดี 342 281 623 200
4 บ้านท่าเสียว นายบุญธา พรดี 425 297 722 263
5 บ้านคันลึม นายพิสสมัย สุภาสาย 349 436 830 224
6 บ้านคอนสาย นายทองสี คะณาสา 333 328 661 203
7 บ้านน้ำสร้าง นายเจริญ ทองเทพ 105 342 447 50
8 บ้านนาชุมชน นายอินถา ผิวอ้วน 227 75 302 126
9 บ้านหัวดอนเหนือ นายดุสิต ดอนสิงห์ 256 204 460 133
10 บ้านทรายมูลเหนือ นายบุญรักษ์ สมเทพ 382 242 624 229
    รวม 3,125 2,943 6,068 1,789