:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๒๒ มี.ค. ๖๕) ประชุมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

22 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

๒๒ มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่  ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ยวม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร