:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๘ มี.ค. ๖๕) พีธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราขสดุดี รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

18 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายอินสอน อินตาวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยนายสุภักดิ์ มันทะนา ประธารสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และนางนภัสวรรณ คงอุป หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราขสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร