:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

25 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร