:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๙ พ.ค. ๖๕) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม พร้อมนายอาณัติ ต๊ะตุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร