:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๐ พ.ค. ๖๕) เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งค

10 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร