:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๒๔ เม.ย. ๖๕) กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕

24 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยภายในงาน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, นายกเทศมนตรีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล, นำเสนอผลงานในรอบปีของเทศบาลตำบลแม่ยวม, มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำประโยชน์ต่อเทศบาล, มอบใบประกาศเกียรติคุณครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะ, มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาลดีเด่น และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีของพนักงานเทศบาล
การจัดกิจกรรมวันเทศบาลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลมองเห็นความสำคัญของการทำงานเพื่อประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร