:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (20 มค 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความสามัคคีเพื่อการพัฒนาในชุมชน

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดอบรมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนตามโครงการส่งเสริมความสามัคคีเพื่อการพัฒนาในชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลแม่ยวมที่มีต่อ การดำเนินงานของเทศบาล ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ธรรมพร ตันตรา และคณะบุคคลากรจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร